Projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego mogą wykonywać wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi. Są one wydawane przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem ich otrzymania jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych wymaga ukończenia studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów, a także rocznej praktyki na budowie.

Jeżeli ktoś chce uzyskać uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie, musi ukończyć wyższe studia zawodowe na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończyć studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności oraz odbyć dwuletnie praktyki przy sporządzaniu projektów i roczną praktykę na budowie.

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych osoba zainteresowana powinna dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki za granicą, a także dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadza się przynajmniej dwa razy w roku.

Składa się on z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Osoba, która zda pozytywnie egzamin, uzyskuje uprawnienia do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie architektury obiektu.