Czy szpital może pobierać opłaty

Czy publiczne palcówki ochrony zdrowia, które działają na podstawie podpisanych kontraktów z NFZ, mogą pobierać opłaty od pacjentów?

TAK

Musimy jednak pamiętać, że mimo posiadania takiego prawa jest ono ograniczone. Kwestie dopuszczalności pobierania opłat za wykonane świadczenia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) należy rozpatrywać w kontekście przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z nią publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz takim, które są do nich uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Jednocześnie przy ustalaniu wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane wyżej wymienionym osobom stosuje się ceny urzędowe, jeżeli przepisy odrębne przewidują odpłatność za ich udzielanie.

Wśród przepisów, które dają możliwość pobierania opłat od osób ubezpieczonych, jest np. art. 61 ustawy zdrowotnej, który stanowi, że ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem stanu nagłego, opłaca pacjent. Z kolei zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej publiczna placówka ochrony zdrowi pobiera opłatę za świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pacjent musi zapłacić za leczenie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy za nielegalne opłaty grozi kara
- Czy pacjent musi zapłacić za transport sanitarny
- Czy trzeba płacić za salę jednoosobową
- Czy trzeba płacić za dokumentację medyczną
- Czy są opłaty za zmianę lekarza POZ
- Czy kuracjusz płaci za pobyt w sanatorium