PRACOWNICY

Składka na Fundusz Pracy jest obowiązkowa, gdy obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi:

● co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2009 roku 1276 zł),

● w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy – 80 proc. minimalnego wynagrodzenia (1020,80 zł),

● w przypadku osób wykonujących pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (638 zł).

Jeżeli zatrudnienie wykonywane jest przez niepełny miesiąc, np. z powodu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania umowy w trakcie miesiąca, korzystania z urlopu bezpłatnego, pobierania wynagrodzenia za czas choroby albo świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – należy ustalić, jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby praca była wykonywana przez cały miesiąc. Gdy w wyniku przeliczenia okaże się, że przychód stanowiący podstawę wymiaru składek byłby równy co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia, od podstawy tej należy odprowadzić składkę na Fundusz Pracy.

Składka na FP wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz str. 14–16). Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FP nie stosuje się jednak ograniczenia do rocznej podstawy wymiaru – kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2009 roku wynosi 95 790 zł).

Składka na FP za zleceniobiorcę

Odrębnego omówienia wymaga opłacanie składek na FP za zleceniobiorców. Obowiązek ten zależy bowiem także od statusu płatnika (zleceniodawcy). Jeśli jest on osobą fizyczną, opłaca składkę na FP, tylko gdy zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Zatem przykładowo prowadzący działalność gospodarczą zatrudniający dwóch zleceniobiorców podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie opłaca za nich składek na FP. Nie ciąży na nim ten obowiązek, ponieważ nie zatrudnia żadnego pracownika.

Powyższe nie dotyczy zleceniodawców – jednostek organizacyjnych. W ich przypadku na obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców nie ma wpływu to, czy zatrudniają co najmniej jednego pracownika. Dlatego na przykład spółka jawna zatrudniająca tylko jedną osobę na podstawie umowy zlecenia (z której podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i składki opłacane są od podstawy wynoszącej co najmniej minimalne wynagrodzenie) musi opłacić za nią składkę na FP.

W przypadku umów zlecenia trwających kilka miesięcy z określonym w umowie wynagrodzeniem za pracę w stawce miesięcznej, w celu ustalenia obowiązku opłacania składek na FP, należy dokonywać przeliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. Jeżeli zleceniobiorca wykonywał pracę przez niepełny miesiąc (np. z uwagi na rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania umowy, chorobę lub inną nieobecność w pracy), należy ustalać, ile wynosiłaby podstawa wymiaru składek, gdyby praca była wykonywana przez cały miesiąc. Jeżeli ustalona w ten sposób podstawa wymiaru składek jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, to zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na FP.

Przeliczenia nie należy dokonywać, gdy w umowie zlecenia nie określono wynagrodzenia w stawce miesięcznej, ale w stawce akordowej, kwotowej stawce godzinowej albo prowizyjnej. Wówczas o obowiązku opłacania składek na FP decyduje wysokość osiągniętego przychodu. Jeżeli osiągnięty w danym miesiącu przychód z umowy zlecenia jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na FP.

Kilka tytułów do ubezpieczeń

Zdarza się, że osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu. Wówczas obowiązek opłacania składki na FP z każdego z tych tytułów istnieje, gdy łączna podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia (w przypadku osób w pierwszym roku pracy 80 proc. wynagrodzenia minimalnego).

W przedstawionej sytuacji płatnicy powinni uzyskać od ubezpieczonego oświadczenie wskazujące, że ma inne tytuły, z których obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, oraz określające podstawę wymiaru składek. Jeśli przykładowo jedna osoba jest zatrudniona u dwóch różnych pracodawców na pół etatu i z tytułu każdej z tych umów otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 638 zł, to z uwagi, że łącznie (z obu umów) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, obaj pracodawcy zobowiązani są opłacać za pracownika składki na FP. Ubezpieczony powinien poinformować każdego z pracodawców, iż jego łączne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest równe minimalnemu wynagrodzeniu.