UMOWY

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez wykonywanie pracy przez cudzoziemca (czyli osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego) należy rozumieć:

● zatrudnienie (np. na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego),

● wykonywanie innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło) oraz

● pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji.

Konieczne zezwolenie

Zezwolenie na pracę jest wymagane w sytuacji, gdy cudzoziemiec:

● wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania (albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności) znajduje się w Polsce,

● pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji i przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy,

● wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym,

● wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),

● wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres przekraczający trzy miesiące w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w innym celu niż wymienione powyżej.