Od ponad miesiąca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dopłaty do pensji pracowników zagrożonych zwolnieniem z powodu kryzysu gospodarczego. Prawo to przysługuje tylko tym firmom, które miały co najmniej 25-proc. spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z tymi samymi trzema miesiącami w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Wyjątek stanowi okres porównawczy dla miesięcy czerwiec – sierpień 2009 r. Obroty z czerwca 2009 r. należy porównać z obrotami z czerwca 2008 r. Natomiast obroty z lipca i sierpnia 2009 r. trzeba porównać z obrotami w lipcu i sierpniu 2007 r. Podobnie należy porównywać okres czerwiec – sierpień w roku 2010 i 2011.

Co równie istotne, spadek sprzedaży ma być odnotowany w okresie trzech kolejnych miesięcy łącznie, a nie oddzielnie w każdym z nich.

Konieczna dokumentacja

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o subsydia płacowe, muszą złożyć dokumenty potwierdzające istnienie związku między przejściowymi trudnościami finansowymi a spadkiem obrotu. W przypadku tych, na których ciąży obowiązek sporządzania sprawozdania F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, będą to sprawozdania F-01 obejmujące okres kolejnych trzech miesięcy, w których nastąpił spadek obrotów, ale nie wcześniej niż za okres od 1 lipca 2008 r. Muszą oni też przedstawić sprawozdania obejmujące te same miesiące z okresu od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań F-01, ale prowadzi pełną rachunkowość, powinien złożyć informację o przychodach, zysku (stracie), zobowiązaniach i należnościach, obejmującą okres kolejnych trzech miesięcy, w których nastąpił spadek obrotów, ale nie wcześniej niż za okres od 1 lipca 2008 r. Musi także przekazać informację o przychodach, zysku (stracie), zobowiązaniach i należnościach obejmującą te same miesiące z okresu od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Wystarczy ewidencja

W przypadku przedsiębiorców nieprowadzących ksiąg rachunkowych wymagane jest przedstawienie informacji wynikających z ewidencji podatkowych, obejmujących okres kolejnych trzech miesięcy, w których nastąpił spadek obrotów, ale nie wcześniej niż za okres od 1 lipca 2008 r. Muszą one zawierać m.in. dane o przychodach, kosztach i dochodzie (wyciąg z księgi przychodów i rozchodów). Przedsiębiorca musi złożyć też informacje wynikające z ewidencji podatkowych obejmujące te same miesiące z okresu od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Ostatecznej weryfikacji przedstawionych przez pracodawcę dokumentów dokonuje organ wydający zaświadczenie o uznaniu firmy za przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych. W zależności od rozmiarów i statusu przedsiębiorstwa będzie to marszałek województwa, minister skarbu państwa lub minister gospodarki.

Wspólna akcja DGP i FGŚP

Miesiąc po wejściu w życie ustawy antykryzysowej DGP wspólnie z FGŚP uruchomił kampanię Pakiet Antykryzysowy w praktyce, dzięki której firmy uzyskają wiedzę na temat zasad ubiegania się o subsydia.

Na stronie serwisu www.gazetaprawna.pl/pakiet_na_kryzys przedsiębiorcy i pracownicy mogą zgłosić uwagi, wątpliwości lub pytania oraz brać udział w czatach i dyżurach eksperckich z przedstawicielami FGŚP.