Inspekcja podała w komunikacie, że kontrolami, w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku, objęto prawie 25,6 tys. podmiotów, w których świadczyło pracę przeszło 1,8 mln osób. Skontrolowano legalność zatrudnienia przeszło 200 tys. osób, w tym prawie 6,9 tys. cudzoziemców.

Najczęściej spotykanym uchybieniem w firmach zatrudniających cudzoziemców był brak wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziemca (wykazano go podczas 136 kontroli w stosunku do 282 cudzoziemców). Najliczniejszą grupę nielegalnie zatrudnionych stanowili Ukraińcy, Rosjanie, Wietnamczycy i Białorusini.

Przeprowadzono także kontrole w agencjach zatrudnienia

W 64 proc. z nich stwierdzono nieprawidłowości. 7 proc. ze skontrolowanych agencji działało nielegalnie, tj. nie miało certyfikatu na co najmniej jeden rodzaj świadczonych usług.

Najczęściej dotyczyło to agencji pośrednictwa pracy dla Polaków, które w co trzecim skontrolowanym przypadku nie zawarły pisemnej umowy pomiędzy agencją a osobą kierowaną do pracy. W co czwartym przypadku nieprawidłowości dotyczyły braku umowy między agencją a pracodawcą zagranicznym.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy nałożyli 720 mandatów karnych na łączną kwotę 916 tys. zł (średnia wysokość grzywny to 1272 zł), a także skierowali do sądów grodzkich 3577 wniosków o ukaranie.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrole dot. legalności zatrudnienia od 1 lipca 2007 roku.