Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, to składka jest opłacana od każdego z nich odrębnie. Oznacza to, że obowiązek taki ma np. osoba będąca pracownikiem i jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w różnych formach (np. w formie spółki cywilnej, jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej czy komandytowej), uzyskuje przychody z kilku tytułów. W związku z tym, obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje z chwilą, gdy osiąga przychody z każdego z tych tytułów.

Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi działalność gospodarczą na podstawie jednego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, to uzyskuje on przychody z jednego tytułu. W związku z tym opłaca on składkę zdrowotną tylko raz. Resort zdrowia podkreśla, że dla powstania obowiązku opłacania składki zdrowotnej ma znaczenie forma prowadzonej działalności, a nie jej przedmiot określony na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Art. 66, ust. 1, art. 82, ust. 2-5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).