W celu ustalenia podstawy wynagrodzenia za urlop przy stałych składnikach wynagrodzenia powinno się uwzględnić wynagrodzenie przysługujące w miesiącu korzystania z urlopu. Natomiast przy składnikach zmiennych powinno znaleźć się w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu.

Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego pracownicy, która powróciła z urlopu wychowawczego, uwzględniamy płacę zasadniczą obowiązującą w miesiącu wykorzystywania urlopu, tj. październiku. Pracownica oprócz wynagrodzenia określonego stałą stawką miesięczną otrzymuje również składnik zmienny w postaci premii. W związku z tym, iż premia wypłacana jest co miesiąc i ulega zmniejszeniu za czas wykorzystywania urlopu, należy ją uwzględnić w wyliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Pracownica przepracowała niepełny miesiąc przed urlopem wypoczynkowym, dlatego też do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć zmienny składnik, tj. miesięczne premie za miesiące, za które one przysługiwały, tzn. dwa miesiące wynagrodzenia należnego przed urlopem wychowawczym oraz wynagrodzenie otrzymane we wrześniu za czas faktycznie przepracowany.

Przy składnikach stałych ustaloną podstawę dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu korzystania z urlopu, a następnie otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę urlopu mnoży się przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu, gdyby z niego nie korzystał.

Przy składnikach zmiennych ustaloną podstawę dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych w okresie, z którego została ustalona podstawa, i tak otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę urlopu mnoży się przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu, gdyby z niego nie korzystał. Chcąc obliczyć całkowite wynagrodzenie za urlop, należy zsumować wyliczone wynagrodzenie urlopowe ze składników stałych i zmiennych.

EWA WASILEWSKA

specjalista ds. kadr i płac Audyt Doradztwo Finanse Lidmar

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 1552, art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 12 z późn. zm.).