W lutym 2009 r. mieszkanka Sosnowca urodziła dziecko i obecnie jest na urlopie macierzyńskim. Po tym urlopie chciałaby przez rok pracować na 3/4 etatu, a później przez kolejny rok korzystać z urlopu wychowawczego.

- Czy w tej sytuacji, mimo wcześniejszego wykonywania pracy w niższym wymiarze, będę mogła skorzystać z prawa do urlopu? Czy wtedy przysługuje mi ochrona stosunku pracy - pyta pani Magdalena.

Tak. Możliwe jest skorzystanie z urlopu wychowawczego po roku pracy na część etatu.

W czasie korzystania przez pracownika z tych uprawnień pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej sześć miesięcy (wliczając w to okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców), nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może także złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Jednak po korzystaniu tylko przez rok z prawa do pracy na część etatu może pani złożyć wniosek o urlop wychowawczy, a pracodawca powinien go udzielić.

Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez panią wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy (nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy), a także od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie będzie dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo jeśli zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 186, art. 1861, art. 1867 oraz art. 1868 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).