statystyki

Wcześniejsze emerytury po 2008 roku

02.06.2008, 12:00; Aktualizacja: 02.06.2008, 16:06
 • Wyślij
 • Drukuj

Z wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szkodliwych warunkach, kolejowej, górniczej, dla twórców i artystów będą mogły skorzystać osoby, które do końca 2008 roku nie osiągną obniżonego wieku emerytalnego. Muszą one jednak na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodnić określony staż emerytalny oraz okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

reklama


reklama


Dla kogo wcześniejsza emerytura

Na emeryturę z art. 184 ustawy emerytalnej będą mogli przejść m.in. mężczyźni urodzeni po 1948 roku wykonujący prace z wykazu A albo B, jeśli nie osiągną obniżonego wieku emerytalnego do końca 2008 roku.

Dla osób urodzonych po 1948 roku bardzo istotna jest treść art. 184 ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym przepisem ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje wcześniejsza emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego: 

- w art. 32 ustawy emerytalnej, tj. w zależności od rodzaju wykonywanej pracy wynosi on od 40 do 55 lat w przypadku kobiet i od 45 do 60 lat w przypadku mężczyzn,
- w art. 33 ustawy emerytalnej, tj. w zależności od rodzaju wykonywanej pracy twórczej lub artystycznej od 40 do 55 lat w przypadku kobiet oraz 45 do 60 lat w przypadku mężczyzn,
- w art. 39 ustawy emerytalnej, tj. w zależności od wymiaru okresów pracy górniczej (o której mowa w art. 50c ust. 1) ulega obniżeniu o sześć miesięcy za każdy rok takiej pracy, nie więcej niż o 15 lat,
-  w art. 40 ustawy emerytalnej, tj. w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. 

Możliwość przejścia na emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej nie jest uzależniona od ukończenia wieku emerytalnego w określonym przez przepisy czasie. Emerytura ta przysługuje, jeżeli wymienieni 1 stycznia 1999 r. (w dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej) osiągnęli: 

- okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze gwarantujący prawo do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
- okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. 

Wcześniejsza emerytura przysługiwać będzie pod warunkiem, że wymienione osoby nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego oraz nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. 

PRZYKŁAD: EMERYTURA W 2010 ROKU DLA 60–LETNIEGO MĘŻCZYZNY 

Pracownik – mężczyzna – urodzony w 1950 roku, 1 stycznia 1999 r. miał 30-letni staż ubezpieczeniowy, w tym 16 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach (z wykazu A) uprawniających do ubiegania się o emeryturę po ukończeniu 60 lat życia. Nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Mimo że pracownik ten wiek 60 lat ukończy dopiero w 2010 roku będzie mógł po jego osiągnięciu i rozwiązaniu stosunku pracy przejść na wcześniejszą emeryturę. 1 stycznia 1999 r. bowiem miał ogólny staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15-letni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach, i nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

PRZYKŁAD: EMERYTURA DLA 55-LETNIEJ KOBIETY

Wanda P. w styczniu 2009 r. ukończy 55 lat. Nie jest członkiem ofe. Przez 15 lat i 6 miesięcy wykonywała prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A. Wanda P. od 1 stycznia 2000 r. prowadzi pozarolniczą działalność. Łącznie z okresem prowadzonej działalności posiada 32-letni okres składkowy i nieskładkowy. Prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A wykonywała do 31 sierpnia 1997 r. Wanda P. w dniu ukończenia 55 lat spełni warunki do przyznania emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Jeżeli zgłosi wniosek w 2009 roku albo później, lecz przed ukończeniem 60 lat życia, wówczas ZUS przyzna emeryturę od miesiąca zgłoszenia wniosku, z tym że gdyby wniosek zgłosiła w styczniu 2009 roku, to prawo do emerytury będzie przysługiwało od ukończenia 55 lat. Jeżeli zgłosi do ZUS wniosek o emeryturę, mając ukończone 60 lat, ZUS przyzna emeryturę przysługującą osobom po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Jej wysokość będzie obliczona na nowych zasadach.

W 2009 roku będą mogli przejść na emeryturę wcześniejszą ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., jeśli ukończą wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, którzy nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz w przypadku pracowników – rozwiążą stosunek pracy oraz na 1 stycznia 1999 r. posiadają 20-letni okres składkowy i nieskładkowy dla kobiet i 25-letni dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat wykonywania pracy w szczególnych warunkach. 

Artykuł 184 ustawy emerytalnej umożliwi zatem uzyskanie emerytury m.in. mężczyznom w wieku 60 lat urodzonym w latach 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 czy też później, którzy legitymują się na dzień 1 stycznia 1999 r. co najmniej 15-letnim (w niektórych przypadkach 10- albo 20-letnim) okresem pracy w szczególnych warunkach zaliczanej do wykazu A czy też wykazu B, 15-letnim okresem działalności twórczej, co najmniej 5-letnim okresem pracy górniczej albo co najmniej 15-letnim okresem zatrudnienia na kolei. Wymienieni nie nabędą prawa do emerytury na warunkach określonych dla urodzonych po 1948 roku (określonych w art. 46 i 50 ustawy emerytalnej), z uwagi na to, iż nie osiągną wieku emerytalnego 60 lat do 31 grudnia 2008 r. 

PRZYKŁAD: EMERYTURA KOLEJOWA DLA URODZONEGO W 1952 ROKU

Adam P. urodzony w 1952 roku w dniu 1 stycznia 1999 r. posiadał 28-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 17 lat zatrudnienia na kolei. Nie jest członkiem OFE. Adam P. od dwóch lat prowadzi pozarolniczą działalność i nie ma zamiaru podejmować zatrudnienia w żadnej innej formie. Wiek 60 lat uprawniający do wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia na kolei ukończy w 2012 roku. W dniu ukończenia 60 lat Adam P. spełni warunki do przyznania emerytury kolejowej na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej.

Podstawa prawna
- Art. 32, 33, 39, 40, 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
- Rozporządzenie z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.). 

Staż pracy w szkodliwych warunkach

Wymagany do przyznania emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej ogólny staż emerytalny i staż pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze ustala się na dzień 1 stycznia 1999 r.

Staż ogólny – 25-letni okres składkowy i nieskładkowy w przypadku mężczyzn – i 20-letni w przypadku kobiet – ustala się na dzień 1 stycznia 1999 r. Uwzględnia się także okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym gospodarstwie. 

Przepis art. 184 ustawy emerytalnej nie przewiduje możliwości ustalania stażu emerytalnego na dzień 1 stycznia 1999 r. z zastosowaniem zasady dotyczącej liczenia niektórych okresów pracy górniczej w wymiarze półtorakrotnym oraz dotyczącej korzystniejszego liczenia niektórych okresów zatrudnienia na kolei. Zasady te można stosować przy ustalaniu prawa do górniczej albo kolejowej emerytury. 

Przy ustalaniu stażu pracy w warunkach szkodliwych nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. 

Ważne!  Otrzymanie emerytury na podstawie art. 184 ustawy nie zależy od ukończenia obniżonego wieku emerytalnego w czasie wykonywania pracy w szczególnych warunkach czy też w szczególnym charakterze

Podstawa prawna
- Art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
- Rozporządzenie z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

Nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego

Z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę mogą skorzystać ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego. 

Emerytura na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej będzie przysługiwała pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. 

W obecnym stanie prawnym nie wskazano w art. 184 ustawy emerytalnej na możliwość zgłoszenia wniosku o przekazanie składek zgromadzonych w OFE, za pośrednictwem ZUS, na konto budżetu państwa. Zatem osoba, która przystąpiła do OFE, nie ma możliwości wycofania składek zgromadzonych w OFE i przekazania ich na dochody budżetu państwa tak jak w przypadku emerytur wcześniejszych przyznawanych na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej. 

Decyzja o wyborze OFE stanowi nieodwołalne oświadczenie woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego i ma w zasadzie charakter ostateczny, formalnie uniemożliwiając powrót do I filaru (ZUS-u). Niektórzy ubezpieczeni nieświadomi utraty prawa ze względu na nieprawdziwe lub niekompletne informacje uzyskane od prowadzących akwizycję na rzecz OFE przystąpili do funduszu. Osoby, którym decyzja ta nie pozwala na skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury, mogą spróbować na podstawie przepisów kodeksu cywilnego doprowadzić do unieważnienia umowy podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym, powołując się na tzw. wady oświadczenia woli. Złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia woli pod wpływem błędu, w sytuacji gdy nie zdaje on sobie sprawy z utraty możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, uprawnia go do uchylenia się od jego skutków poprzez złożenie funduszowi na piśmie stosownego oświadczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne tryby i rygor unieważniania umów. Nierzadko spory kończą się w sądzie. Warunek nieprzystąpienia do OFE bada się na dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury.

Ważne!  Emerytura na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej będzie przysługiwała pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. Nie trzeba rozwiązywać umów cywilnoprawnych

W projekcie ustawy o emeryturach pomostowych z 13 maja 2008 r. (obecnie skierowany przez resort pracy do konsultacji) proponuje się zmianę polegającą na umożliwieniu złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Zatem niewykluczone, że nie będzie potrzeby dochodzenia unieważnienia umowy w celu otrzymania emerytury na podstawie art. 184.

PRZYKŁAD: EMERYTURA DLA 55-LETNIEJ KOBIETY

Anna T. urodzona 18 maja 1954 r. na dzień 1 stycznia 1999 r. ma 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, uzupełnionych pięcioletnim okresem pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Spełnia zatem na 1 stycznia 1999 r. wymagany warunek posiadania stażu ogólnego. Na dzień 1 stycznia 1999 r. posiada również 15 lat pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku wymienionym w wykazie A załącznika do rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wymagany wiek emerytalny dla pracownicy wykonującej prace wymienione w wykazie A to ukończenie 55 lat życia. Jeżeli zainteresowana nie jest członkiem OFE, to w dniu ukończenia 55 lat życia (tj. 18 maja 2009 r.) spełni warunki do uzyskania emerytury wcześniejszej. Należy podkreślić, że jeżeli zainteresowana w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę będzie pozostawała w ubezpieczeniu pracowniczym, do przyznania emerytury będzie musiała rozwiązać stosunek pracy.

Podstawa prawna
- Art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

reklama


 • Wyślij
 • Drukuj
Źródło:GP
 • 50+(2008-10-13 21:18) Odpowiedz 00

  Podpisujcie petycję.Gorąca lista-Emerytury.Jeszcze możnaale to już ostatnie chwile.

 • aśka(2008-10-13 21:21) Odpowiedz 00

  Ja jestem po 40.Żal serce ściska jak traktuje młode szefostwo szczególnie kobiety starsze pogardliwie.One płaczą za emeryturą.Boję się, że kiedy się ich pozbędą przyjdzie czas na takie jak ja.Dlatego podpisałam petycję.

 • rocznik54(2008-10-14 01:00) Odpowiedz 00

  a odnośnie emerytury pomostowej ,to liczę że związki się nie zgodą z takim bublem ,bo z niej nie skorzysta już nikt,i o to w tym wszystkim chodzi ,żeby ludzi pozbawić wszystkiego , i do póki będą mieli siły to niech pracują , a później kopa i radź sobie sam ,bo wsparcia nie otrzymasz nigdzie

 • rocznik54(2008-10-14 00:41) Odpowiedz 00

  aśka zgadzam się z Tobą . Masz rację.Tak się traktuje kobiety po 50. Dużo się mówi o programie 50+, i jak to pracodawcy ,chętnie te osoby "zatrudniają". Żaden pracodawca nie chce już takiego wiekowego pracownika.Twierdząc ,że zakład to nie muzeum ,i antyków nie potrzebują.I też nie są instytucją charytatywną,bo liczą się z tym,że taki pracownik może w każdej chwili iść na chorobowe.Znam to ze swojego doświadczenia Przepracowałam ponad 30 lat,poszłam na chorobowe, kiedy wróciłam,otrzymałam wypowiedzenie.Po 30 latach pracy nie mam prawa do renty,i odbiera mi się prawo do wcześniejszej emerytury.Mam nadzieje ,że Pan Premier i rządzący nie będą robili targowicy z naszych emerytur.I nie odbiorą nam nabytych praw w PAŃSTWIE PRAWA. TO WSZYSTKO JUŻ SIĘ ZACZNIE CHYBA W TYM TYGODNIU W SEJMIE

 • Tym(2008-10-14 19:52) Odpowiedz 00

  Jak reforma wejdzie w życie, to wszyscy młodzi (duchem, czyli ludzie przed 50-tką) jak jeden mąż zagłosują na PO. Wreszcie skończy się utrzymywanie tych darmozjadów. Możecie sobie głosować darmozjady na kogo chcecie. I tak wasze przywileje się skończą raz na zawsze.

 • ada(2008-08-22 21:07) Odpowiedz 00

  kobieta ciekawa,tak się te ksywki połączyły w jedną całość,witaj ezana.

 • diana(2008-10-13 19:04) Odpowiedz 00

  To co napisałam to jest moje zdanie i chyba wolno mi tak myśleć na chwilę dzisiejszą ,gdzie wszyscy chcą podwyżek z grup zawodowych a i "z pustego salomon nie naleje".
  Bardzo żałuję że kobiety starsze w POLSCE tak są traktowane przez młodsze od siebie kobiety w pracy.I faktycznie wykańcza to i nie chce sie pracować w takiej atmosferze. Ale nie martwcie się PANI Teresko i Marysiu te młode Panienki też kiedyś sie zestarzeją.Pozdrawiam.

 • Marysia(2008-10-13 13:30) Odpowiedz 00

  mam 54 lata,39 lat pracy i nie wiem czy dozyję godziwej emerytury bo to co się dzieje teraz to przechodzi ludzkie pojęcie.komentarz do Diany: jak przepracujesz 39 lat to dopiero zrozumiesz a do OPSU po zapomogę możesz TY sobie pójśc.

 • ROCZNIK 1954(2008-10-12 11:40) Odpowiedz 00

  Mam 54 lata , 36 lat pracy i też jestem już zmęczona. Powinny liczyć się lata pracy a nie wiek ! Dlaczego nic się nie mówi o tym że coraz to młodsi ludzie odchodzą z tego świata w wieku 45, 48, 54 lat ! Cała Nadzieja w zawetowaniu Ustawy którą proponuje PO i jej przedłużeniu jest w Związkach Zawodowych Partiach PIS i PSL oraz Panu Prezydencie. Każdy sam powinien zadecydować czy chce przejść na wcześniejszą emeryturę czy chce pracować.

 • lu(2008-10-14 07:48) Odpowiedz 00

  myśle ze prezydent nie podpisze tego bubla emerytalnego, rząd musi zmienić sposób wyluiczania emerytur , ze by;udzie nie głodowali na emeryturach i szcecgólowo i dokładnie opracować emerytura tzw pomostówki , a nie tak na łapu capu, a jak rzad zlikwiduje emerytury z nowym rokim to papa PO nigdy nie zagłosuje na ciebie pappa

 • diana(2008-10-12 20:45) Odpowiedz 00

  ZUS padnie z powodu braku pieniędzy dla przyszłych emerytów. A jeszcze jest kryzys finansowy na całym świecie. Mądry Polak po szkodzie nikt z emerytów nie dostanie emerytury i wszystkie roczniku 1952 1953 1954 beda zadowolone i moga odpoczywac bez braku środków do życia i na lekarstwa. Zastanówcie sie kobietki na tym A potem bęziecie narzekać i iśc po zapomoge do OPSU. To wtedy juz nie będa żarty. Polki nie chca pracowac w wieku 55 lat bo są zmęczone. A w innych krajach moga kobiety pracować do 60 lat i dłużej.

 • Tessa(2008-10-12 21:51) Odpowiedz 00

  Diano. uszanuj ludzi z długoletnim stazem pracy.Daj Ci Boże siłę i zdrowie do pracy nawet do 70 lat!!!Bełkot mediów zamieszał Ci w głowie.Wiele z nas jest bez pracy ,bo nas nie chcą.Liczy się tylko "młoda" młody".

 • Ma-ja(2008-10-13 13:12) Odpowiedz 00

  Czy ta petycja w sprawie emerytur już została wysłana ?Czy można jeszcze podpisywać i do kiedy?

 • Jadwiga(2008-10-13 08:36) Odpowiedz 00

  Diano, kończysz studia w wieku 25 lat, potem pracujesz 15 lat. Masz wtedy 40 lat i już jesteś za stara dla pracodawcy. Jak zamierzasz dopracować do 60lat lub więcej.

 • 4xxxx(2008-10-15 11:15) Odpowiedz 00

  Tym ty gnoju popracój tyle lat co ludzie którzy przepracowali po 40,45, lat i zapłacili już składki na swoje emerytury, jest to kwota około 700 tysięcy złotych i jak świni siodło należy się to nam przyszłym emerytom żyć godnie za swoje odłożone pieniądze. A ty ofiaro losu jak masz chęć to pracuj sobie nawet do 100 lat i nie nazywaj nas darmozjadami kanalio!

 • Rocznik 1954(2008-10-16 11:41) Odpowiedz 00

  Podpisujcie petycje,ale żeby podpis był ważny potwierdzić na swojej skrzynce.Na waszą pocztę przyjdzie zawiadomienie o podpisie,należy wykonać wszystkie czynności po koleji jak piszą .Podpis w nawiasie jest ważny. POZDRAWIAM

 • Gustaw(2008-10-18 17:01) Odpowiedz 00

  Tym jak ...Tomek.Ten sam styl.Pisz wprost bojówkarz PO.Obojętnie jaki nick sobie nie wydumasz to wszyscy wiedzą, że to ten sam ujadacz.Jesteś tu jeden w kilku nickach.Nikt Cie nie traktuje poważnie.

 • kapselek(2008-09-28 17:51) Odpowiedz 00

  617: borowik
  Moja mama skorzystała z emerytury wcześniejszej i przeszła na nią w wieku 55 lat, Było to 25 lat temu, A wtedy już ten przepis funkcjonował,

 • USIA1954(2008-10-19 05:43) Odpowiedz 00

  DO 681 TYM
  POWIEM CI TYLE, PRZEPRACUJ 40 LAT TO CI WARA OPADNIE ,POKAZESZ WTEDY NA ILE BEDZIE CIE JESZCZE STAC, DALEJ DO ROBOTY!!!
  GłOSUJ NA TYCH NARWAńCóW PO A NóZ ZISCI SIę CUD I DADZą CI NA 4
  DECHY.JESTEś W Błędzie twierdzac ze wszyscy przed 50 na nich zaglosuja.Uniosłam się, my POLACY to jedna rodzina i dziwic sie ze góra sie nie zgadza, jak i DóL JEDEN DRUGIEGO NIE ROZUMIE .P. PREZYDENCIE LATA PRACY TO ATUT NIEPODWAZALNY.
  .

 • Dociekliwy(2008-10-27 11:44) Odpowiedz 00

  Czemu nikt nie uwzględnia pracujących osób niepełnosprawnych, czy oni ze wzgędu na zły stan zdrowia w nagrodę mają pracować do pełnego wieku emerytalnnego?
  Ukłony dla Rzecznika

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!