statystyki

Warunki uzyskania wcześniejszej emerytury zależą od daty urodzenia i płci wnioskodawcy

autor: Marek Opolski25.04.2008, 11:30; Aktualizacja: 25.04.2008, 11:32

Z wcześniejszej emerytury pracowniczej mogą skorzystać osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. oraz kobiety urodzone w latach 1949-1953, jeśli nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego.

Reklama


Reklama


Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, mogą przejść na emeryturę:

•  kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,

•  mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy albo po nowelizacji ustawy emerytalnej, która zacznie obowiązywać od 8 maja 2008 r. - jeżeli osiągnął 60 lat i ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy (o uprawnieniach emerytalnych mężczyzn piszemy na stronie B4).

Emerytura ta przysługuje osobom, które:

•  ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, były pracownikami oraz

•  w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawały w stosunku pracy co najmniej przez sześć miesięcy.

Od obowiązku spełnienia dwóch ostatnich warunków są wyjątki, które omawiamy na str. B2-B3.

Prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej mogą także nabyć osoby urodzone po 1948 a przed 1969 rokiem, jeżeli:

•  nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa,

•  warunki wymagane do uzyskania emerytury (co do wieku, wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych, a w niektórych przypadkach niezdolności do pracy) spełnią do 31 grudnia 2008 r.

Niższy wiek, ale długi staż emerytalny

Z powyższego wynika, że wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje po ukończeniu obniżonego o pięć lat wieku emerytalnego. Warunkiem jej uzyskania jest jednak udowodnienie dłuższego, niż wymagany przy przechodzeniu na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, okresu składkowego i nieskładkowego.

Ustawodawca, określając warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej, nieco łagodniej potraktował kobiety. Pomijając krótszy staż pracy i niższy wiek emerytalny (co jest zasadą w przepisach emerytalno-rentowych), kobiety mogą przejść na tę emeryturę nawet w przypadku, gdy są zdolne do pracy, ale mają długi staż ubezpieczeniowy. Natomiast mężczyźni mogli uzyskać emeryturę pracowniczą tylko wówczas, gdy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. Niezgodne z konstytucją zróżnicowanie warunków zauważył Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 października 2007 r. W wyniku wyroku uchwalono nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Na jej podstawie mężczyzna będzie mógł skorzystać z emerytury pracowniczej bez konieczności uzyskania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Nowelizacja przepisów zacznie obowiązywać od 8 maja 2008 r. (szczegółowo omawiamy ją na stronie B4).

Okresy składkowe i nieskładkowe

Nazwa emerytura pracownicza jest nieco myląca. Sugeruje bowiem, że mogą ją uzyskać tylko ci, którzy przez całe życie zawodowe byli pracownikami. Nie jest to jednak prawdą. Ustalając wymagany przez przepisy staż ubezpieczeniowy (30- albo 20-letni w przypadku kobiet i 25- albo po nowelizacji 35-letni - w przypadku mężczyzn), ZUS bierze bowiem pod uwagę nie tylko okresy pozostawania w stosunku pracy, ale również inne udowodnione okresy składkowe i nieskładkowe.

Okresy składkowe to okresy aktywności zawodowej, za które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne albo ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również niektóre okresy, za które składka nie została opłacona z uwagi na brak takiego obowiązku. Należą do nich m.in.: okresy ubezpieczenia, czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby, pełnionej w Polsce służby (m.in. w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej), pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Natomiast okresy nieskładkowe to okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne albo ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Należą do nich m.in.:

•  okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i opiekuńczego) lub świadczenia rehabilitacyjnego,

•  okresy pobierania zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu obowiązku ubezpieczenia,

•  przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

- w wieku do lat czterech - w granicach do trzech lat na każde dziecko oraz łącznie, bez względu na liczbę dzieci - do sześciu lat,

- na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do trzech lat na każde dziecko,

•  okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów,

•  okres pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Pełny katalog okresów składkowych i nieskładkowych zawiera art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wykaz ten można również znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl/default.asp?p=4&id=387. Należy podkreślić, że również przy ustalaniu uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowniczej obowiązuje zasada, zgodnie z którą okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych. Okresy te zaliczane są z dokładnością co do jednego dnia.

PRZYKŁAD: UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE PRZED ZGŁOSZENIEM WNIOSKU O EMERYTURĘ

Paweł K był zatrudniony w ramach stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy rozwiązał 31 marca 2008 r., a 15 kwietnia 2008 r. zgłosił wniosek o emeryturę. Ponieważ pomiędzy 1 a 14 kwietnia 2008 r. nie pozostawał w ubezpieczeniu z innego tytułu niż stosunek pracy, ZUS uznał, że warunek pozostawania ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym został spełniony.

PRZYKŁAD: EMERYTURA DLA KOBIETY Z 30-LETNIM STAŻEM

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez 20 lat u tego samego pracodawcy ukończyła w 2008 roku 55 lat oraz udowodniła 31 lat składkowych i nieskładkowych. Nie przystapiła do OFE. Jeśli złoży wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą, ZUS jej ją przyzna, gdyż spełnia wszystkie wymagane warunki - ukończyła 55 lat, ma 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, przed złożeniem wniosku pozostawała w stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy oraz nie przystąpiła do OFE.

PRZYKŁAD: EMERYTURA DLA MĘŻCZYZNY W PRZYPADKU CZĘŚCIOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Mężczyzna ukończył 60 lat, udowodnił 27 lat składkowych i nieskładkowych i złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą. Lekarz orzecznik ZUS stwierdził u niego częściową niezdolność do pracy, w związku z czym ZUS nie przyzna mu świadczenia. Wyjaśnić trzeba, że brak całkowitej niezdolności do pracy będzie również przeszkodą do przyznania świadczenia po wejściu w życie w maju nowelizacji ustawy emerytalnej. Zainteresowany nie udowodni bowiem 35-letniego stażu ubezpieczeniowego.

PRZYKŁAD: UWZGLĘDNIENIE OKRESÓW NIESKŁADKOWYCH DO EMERYTURY PRACOWNICZEJ

Kobieta udowodniła 24 lata, 3 miesiące oraz 6 dni okresów składkowych oraz 9 lat okresów nieskładkowych. Przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS uwzględni jej, oprócz okresów składkowych, 1/3 okresów nieskładkowych z uwzględnieniem co do dnia, a więc 8 lat, 1 miesiąc i 2 dni. Tym samym zainteresowana spełni wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej warunek posiadania 30-letniego stażu ubezpieczeniowego.

Okresy rolne i pobierania renty

Przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej, w niektórych przypadkach istnieje również możliwość zaliczenia tzw. okresów uzupełniających, potocznie zwanych okresami rolnymi. Są to:

•  okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

•  okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed 1 lipca 1977 r.,

•  okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed 1 stycznia 1983 r.

Okresy rolne mogą być zaliczane przy ustalaniu prawa do emerytury, w tym również wcześniejszej emerytury pracowniczej, tylko wtedy, gdy suma uwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych jest niższa niż wymagany staż ubezpieczeniowy i tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień.

Należy podkreślić, że okresy uzupełniające są uwzględniane przy ustalaniu uprawnień emerytalnych tylko wówczas, gdy nie zostały zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie mogą się również czasowo pokrywać z okresami składkowymi i nieskładkowymi.

Trzeba pamiętać, że przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej ZUS nie może uwzględnić okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Taka możliwość została przewidziana tylko dla osób, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu odzyskania zdolności do pracy, jeśli okresy składkowe, nieskładkowe oraz rolne są krótsze od wymaganego stażu emerytalnego wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Warunkiem zaliczenia okresów pobierania renty do stażu emerytalnego jest jednak ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), natomiast emerytura pracownicza przysługuje osobom, które tego wieku nie ukończyły.

PRZYKŁAD: UWZGLĘDNIENIE OKRESÓW ROLNYCH PRZY USTALANIU STAŻU EMERYTALNEGO

Barbara W. zamierza przejść na wcześniejszą emeryturę pracowniczą. Staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania tego świadczenia dla kobiet, które nie mają orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy, wynosi 30 lat. Barbara W. udowodniła do tej pory 18 lat składkowych, 12 lat nieskładkowych oraz 9 lat opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. ZUS uwzględni jej przy ustalaniu prawa do emerytury 18 lat składkowych, 6 lat nieskładkowych (1/3 z 18) oraz 6 lat tzw. okresów rolnych (tyle lat brakuje do wymaganego 30-letniego stażu ubezpieczeniowego).

Podstawa prawna

•  Art. 6, 7, 10, 10a, 29, 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

•  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1445).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • Henrietta(2012-07-27 09:14) Odpowiedz 00

  Mam 55 lat i 29 lat pracy składkowej i nieskładkowej ,wypowiedzenie w winy pracodawcy ,czy dostanę Świadczenie przedemerytalne ,jestem teraz zarejestrowana w urzędzie Pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku?

 • ezana 1954(2008-05-01 18:01) Odpowiedz 00

  acha jeszcze jedno - mówić i zrobić to dwie różne rzeczy. Wałęsa obiecał nam drugą Japonię i co? Kaczyński obiecał czysty kraj bez korupcji, mafii i co? Tusk obiecał nam, że będziemy żyli bezpiecznie i dostatnio i co?

 • kaj(2008-04-30 20:27) Odpowiedz 00

  Do kobiet tu piszacych;
  Przeciez ten rzad nie wymyslil nic nowego, tylko ma ODWAGE podjac sie tematu, ktory byl zapisany juz w 1998 roku w nowej Ustawie o FUS -rzad J.Buzka i AWS Krzaklewskiego ja "splodzil" ( przypomne, ze w tej wlasnie ustawie byl zapis, ze od dnia 1.1.2007 znikna wczesniejsze emerytury i zostana wprowadzone " emerytury pomostowe" Poprzedni rzad "bal" sie podjac tego tematu i dwukrotnie przedluzano ten termin. Ale teraz juz nie ma odwrotu - trzeba tego dokonac. I ten rzad zaczyna to robic ( bo nie ma wyjscia) - ale ten temat powstal w 1998 roku!!! Wiec prawie 10 lat temu - i bylo cicho,nikt nie protestowal,nikt nie wnosil pretensji i uwag-gdzie wtedy byliscie ci wszyscy, ktorzy teraz tak "krzycza" ? Moze uderzyc sie trzeba wpierw samemu w swoje piersi. Gdzie bylem i co robilem przez te 10 lat. I takie sa wlasnie fakty. PS; A ze system emerytur w Polsce jest generalnie chory-to wiemy wszyscy, tylko kto to uprzatnie? Czy my Polacy na to pozwolimy? Watpie o ta zgode.

 • adaś(2008-04-30 20:57) Odpowiedz 00

  Dziewczeta,przeczytajcie z uwagą tekst nr.119.KAJ ma naprawde rację.
  Dbajcie o swoje piersi nie uderzajcie w nie,raczej tłuczcie w torsy swoich partnerów. Pa,pa.miłe panie.

 • 54/30(2008-04-30 21:20) Odpowiedz 00

  Ha ha. Ten rząd nie umie rządzić. W mojej miejscowości emeryci policjanci,strażacy i pozostałe gady - leżą z dupą na sloncu i się śmieją z nas pracusiów.Dodam,że są to osoby w wieku kwitnącym tj 40 lat i z byczym zdrowiem. Czy to jest normalne? NIE !!!!!!!!!! To jest chore-chorzy ludzie u władzy tak zadecydowali. Należy to zmienic i to jak najszybciej. Tu znajdzie rząd oszczędności. RZĄDZĄCY NIE BĄDZCIE TYRANAMI.

 • ezana 1954(2008-04-30 22:46) Odpowiedz 00

  do 119: kaj
  Rząd wiedział co robi. Starych nie krzywdził a młodzi nie zdawali sobie sprawy że kiedyś też będą staży więc rząd nie obawiał się zbytnio protestów. Młody człowiek nie wie co to jest zmęczenie i wydaje mu się, że będzie sprawny i pełen energii wiecznie. Ustawa z 1998 roku dawała czas osobom starszym (wiekiem i stażem) aby spokojnie sobie poprzechodzili na emerytury więc po co mieli krzyczeć? My natomiast mieliśmy mniej więcej tyle lat co wy teraz czyli po czterdzieści kilka z około 26 letnim stażem pracy. Wracająć do sedna nie czuliśmy się zmęczeni i wydawało nam się, że tak będzie wiecznie (tak jak wam teraz). Ale niestety czas i wiek robi swoje. Więc daruj sobie kaj te dygresje bo są nie na miejscu.

 • 54 latka(2008-04-30 22:32) Odpowiedz 00

  Rząd wpierw powinien zabrać się za uszczelnianie ZUS-u, KRUS-u, NFZ.Jeżeli pieniądze będą wypływały to my możemy pracować i płacić składki ba nawet całe wypłaty do śmierci oddawać na te twory i wszystko wpadnie w czarną dziurę.Wziąć się trzeba za karanie niegospodarności i skontrolować kto tak naprawdę bierze te pieniądze.nie sztuką jest skrzywdzic najsłabszych.10 lat temu sytuacja na rynku pracy nie była tak przykra dla ludzi po 50 szczególnie kobiet.Nas pracodawcy nie chcą.Mobbing.Jak to nie przynosi oczekiwanych efektów to zmienia się nazwę stanowiska, zatrudnia młodego z 2x większą stawką a nas prosi się do kadr.Kiedyś nas szanowano.Teraz moda na młodych.My jesteśmy stare,wypracowane, zmęczone, mało reprezentatywne.Nie odbierajcie nam ostatniej nadziei na dożycie.Pracowałyśmy ponad 30 lat uczciwie w piatki i świątki, same wychowywałyśmy swoje dzieci a czasy były ciężkie.Miałyśmy nadzieję,że będzie lepiej choć teraz.Poniewieracie nami ale składek potrzebujecie.To nie tak miało być.

 • ezana 1954(2008-04-30 22:53) Odpowiedz 00

  do 122: profesor
  Jak równo to równo albo wszyscy albo nikt. Nie tylko nauczyciele mają stresującą pracę. Jeśli chodzi o KN to tak samo zniknie jak stara ustawa, więc nie ma znaczenia czy my będziemy się powoływać na artykuł z ustawy czy wy na artykuł z karty. Staż pracy i koniec to powinien być jedyny wyznacznik do uzyskania emerytury. Wszyscy nalatują na mundurowych a wy nauczyciele nie chcecie tego samego co oni? A jeśli wy chcecie to czemu my nie mamy mieć? i tak się koło zamyka. Albo wszyscy albo nikt,

 • profesor(2008-04-30 22:01) Odpowiedz 00

  Nauczyciele powinni mieć możliwość przejścia na wcześniejszą
  emeryturę z art. 88 ustawy Karta Nauczyciela również po 31 grudnia 2008
  roku. Powinna następować płynna zmiana kadry edukacyjnej.

 • kaj(2008-05-01 14:58) Odpowiedz 00

  do ezana 124;
  moj post to zadne dygresje, tylko przypomnienie faktow i stanu faktycznego, a ze sa one niemile dla ucha? To juz nie moj problem, tylko problem tych, co czytaja te forum. Jest taka formulka prawna; "nieznajomosc prawa nie zwalnia z odpowiedzialnosci......" Pozdrawiam i troche radosci zycze ( a tak malo jej jest na tym forum).

 • ezana 1954(2008-05-01 17:58) Odpowiedz 00

  do 126: kaj
  pogadamy za kilkanaście lat kidy i Ty młoda osóbko przekroczysz 50-tkę i zaczniesz być przeżytkiem w swoim zakładzie pracy. Do tego dojdą przepracowane długie lata i będzie je czuć w kościach jak kilkuset kilometrowy maraton bez możliwości odpoczynku. A wyjście jest tylko rząd go nie chce dostrzec. Tym wrzodem jest KRUS i cwaniacy którzy wykupili kawałek ziemii rolnej IV i V klasy, nigdzie nie pracowali l płacili składkę 280 zł i mają emerytury, Przecież to nienormalne. Niepracujący cwaniak na emeeyturze a uczciwie pracujący nie, Czy to wydaje Ci się normalne?

 • ezana 1954(2008-05-01 21:00) Odpowiedz 00

  129: uważna
  Na to wygląda a może to bliżniacy jednojajowi :-))

 • Hania(2008-04-30 14:00) Odpowiedz 00

  Domagam się emerytur 30/55 i 35/60
  bo albo ich doczekamy albo nie. Nikt nam łaski nie robi To sa nasze składki, nasze pieniądze My ustąpimy miejsc pracy Młodym - aby nie musieli wyjeżdzać za chlebem

 • ezana 1954(2008-05-01 22:39) Odpowiedz 00

  do 131: 50+
  Myślę, że aktywizacja będzie wyglądała tak:
  5.oo dzwoni pięć budzków automatycznie podawana Ci jest kroplówka no bo jakoś trzeba wstać, potem potężny kopniak w tyłek na zapęd no bo jakoś musisz się doturlać do pracy. Na biurku ląduje Ci około 5 metrów akt żebyś nie widziała co robią młodzi no i żebś zza tego biurka wytoczyć się nie mogła. Zero płynów no bo jeszcze zasłabła byś w ubikacji. Tylko nie wiem jakby miał wyglądać powrót do domu, no chyba że w ramach inwestycji pracodawca postawi ci gdzieś polówkę żebyś raniutko była gotowa do roboty i z miłości do starości zostanie ci zaoszczędzony poranny kopniak na zapęd. Wytrzymasz bo kobiety wiele mogą znieść. Tymczasem chłop nieporadny zemrze ci w domu z głodu i Fedakowa będzie miała mniej emerytów na utrzymaniu.

 • 50+(2008-05-01 22:18) Odpowiedz 00

  W naszym kraju dla kobiet po pięćdziesiątce zostają tylko i wyłącznie ochłapy. Jeżeli w tym wieku straci się pracę, to tylko można współczuć. Dla przykładu : po trzydziestu latach pracy w jednej firmie, straciłam pracę z winy zakładu pracy(zwolnienia grupowe). Znalazłam pracę w budżetówce. Nie dość że wynagrodzenie śmiesznie niskie, to dodatkowo obniża się stawkę wyjściową tłumacząc że wysługa za wysoka i trzeba tak liczyć żeby zrównać z wynagrodzeniem brutto ludzi młodych. To jest po prostu DYSKRYMINACJA . Czy ktoś sie ze mną zgodzi? Czy tak ma wyglądać aktywizacja ludzi starszych?

 • Emeryt 45 lat pracy(2008-05-02 00:22) Odpowiedz 00

  Emerytura tylko wtedy gdy pracowaliśmy kobiety-35 lat składkowch i nieskładkowych mężczyżni-40 lat składkowych i nieskładkowych.

 • Joanna(2008-05-02 08:17) Odpowiedz 00

  Mam przepracowane 20 lat. Od 17 lat jestem na rencie inwalidzkiej orzeczonej do ukończenia 60 lat. Jest oczywiste, że nie mogłam przystąpić do II filaru, a nie potrafiłam załatwić II gr. inwalidzkiej, żeby dostać emeryturę z urzędu w tej chwili, i z tego co zrozumiałam w 2011 r w/g nowych wyliczeń to za emeryturę jaką otrzymam chyba nie kupię nawet chleba i wody codziennie, nie mówiąc o lekach na które teraz wydaję prawie 200 zł miesięcznie. Należy prosić rząd o eutanazję!!!!

 • normalny(2008-05-02 11:08) Odpowiedz 00

  W tej dyskusji brak informacji o tym, że np. służby mundurowe, niektórzy cwani nauczyciele przechodzą na bardzo wczesną emeryturę i dodatkowo rentę inwalidzką. Mają 1,5 świadczenia i śmieją się z naiwnych tyrających do 60-ki . Nie mówiąc już o KRU-sie tam to dopiero są przekręty, za te parę groszy które płacą na składki mają wyższe i wcześniejsze emerytury lub renty niż każdy normalny ciężko pracujący i płacący bardzo wysokie składki emerytalne!

 • ezana 1954(2008-05-02 11:37) Odpowiedz 00

  do 135: normalny
  Tak zgadzam się a co do KRUS wśród moich znajomych mam kilka żon marynarzy które pracą nigdzy nie splamiły sobie rąk. Kupiły po kawałku ziemii IV i V klasy płacą składkę KRUS w wysokości 280 zł i będą miały emerytury. To chore ja mam pracować przez ponad 40 lat i takie nigdy nie pracowały i emeryturę dostaną. Dlaczego rząd nie zrobi z tym porządku. Czyżby wsśród ich znajomych właśnie tacy pseudoemeryci byli? Niech mi to ktoś wytłumaczy bo ja nie rozumiem tego.

 • Ewelina(2008-05-02 14:11) Odpowiedz 00

  Za KRUS nie chcą się brać bo Pawlak w rządzie który rolnikom naobiecywał.Przecież to śmieszne, jak oni żyją z tych dopłat z Uni, remonty, nowe fury przed domami.Zasiewy jednym workiem na 1 ha,nie dbają o plony tylko o dopłaty.Kiedyś to rolnicy się napracowali i jakie mieli emerytury.Tak samo mundurowi dość, że po 15 latach pracy to jakie jeszcze wysokie odprawy.Może by tak rządzący wziąć si ę za likwidowanie kominów płacowych, panienka z okienka w telewizji bierze takie wynagodzenie, że pół powiatu starczyło by dla emerytur.My kobiety z rocznika 1954 wypracowałyśmy swoje.Niech nam oddadzą nasze składki , odprowadzane do ZUS przez 35 lat to nam wystarczy.Młodzi ludzie nie będą musieli na utrzymywaćFaktycznie jesteśmy w pracy dyskryminowane,wytyka się nam wysługę lat, gdyby jeszcze płacili za faktycznie przepracowane lata ale po 20 latach- stop!Niech nie porównują polskie kobiety do kobiet z innych państw unijnych, bo nasz staż powinien wynosić 70lat takie utytłane pracą niewolnice.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane