Rozliczenie przychodów nastąpi na zasadach ogólnych. Rozliczeniu będzie podlegał okres po ustaniu okoliczności powodującej zawieszenie prawa do emerytury do ostatniego dnia rozliczanego roku.

Stosunek pracy został rozwiązany z dniem 31 lipca 2007 r., a więc przyczyna, dla której prawo do emerytury było zawieszone ustała z dniem 1 sierpnia 2007 r. Nie podlega rozliczeniu przychód uzyskany do końca lipca 2007 r., niezależnie od wysokości tego przychodu, ponieważ emerytura podlegała zawieszeniu z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia na podstawie tego samego stosunku pracy, co przed nabyciem prawa do świadczenia.

ZUS w zależności od wniosku emeryta dokona rozliczenia rocznego albo miesięcznego. Dokonując rozliczenia rocznego uwzględni wyłącznie przychód uzyskany w okresie od 1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. i porówna ten przychód z kwotami granicznymi ustalonymi również dla tego okresu. Na tej podstawie ZUS ustali, czy emerytura przysługiwała w pełnej wysokości, czy powinna być wypłacana w zmniejszonej wysokości, czy też powinna być zawieszona. W następnej kolejności porówna, w jakiej wysokości emerytura była wypłacana.

Gdy ZUS uzna, że w okresie od 1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. emerytura przysługiwała w pełnej wysokości i była wypłacana w pełnej wysokości to świadczenie jest rozliczone. Jeżeli jednak była wypłacana w zmniejszonej wysokości, ZUS zwróci świadczeniobiorcy kwotę świadczenia w wysokości zmniejszonego świadczenia. W przypadku gdy emerytura była zawieszona, ZUS zwróci kwotę zawieszonej emerytury.

Gdy w wyniku dokonanego rozliczenia za powyższy okres ZUS ustali, że emerytura w rozliczanym okresie powinna być wypłacana w zmniejszonej wysokości, a była wypłacana w zmniejszonej wysokości, świadczenie jest rozliczone. Jeżeli była wypłacana w pełnej wysokości, będzie dochodził zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, którą stanowi kwota zmniejszenia. W sytuacji gdy emerytura była zawieszona, ZUS zwróci różnicę pomiędzy kwotą zawieszonego świadczenia, a kwotą zmniejszenia ustaloną dla rozliczanego okresu.

W sytuacji gdy ZUS ustali, że uzyskany w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2007 r. przychód powodował zawieszenie emerytury, a emerytura była wypłacana w pełnej wysokości, będzie dochodził zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Kwotę tę będzie stanowiła kwota emerytury za rozliczany okres. Natomiast jeżeli świadczenie było wypłacane w zmniejszonej wysokości, ZUS będzie dochodził zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących różnicę pomiędzy kwotą świadczenia, a kwotą zmniejszenia. Jeżeli emerytura była zawieszona, uzna, że świadczenie jest rozliczone.

W przypadku rozliczenia miesięcznego - ZUS porówna przychód uzyskany w każdym miesiącu (od sierpnia do grudnia), z dopuszczalnymi kwotami przychodu obowiązującymi w tych miesiącach. Sposób rozliczenia jest analogiczny jak w przypadku rozliczenia rocznego.

Kwoty równe 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynoszą w sierpniu - 1896,40 zł, wrześniu, październiku i listopadzie - 1851,10 zł. Natomiast kwoty równe 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynoszą w sierpniu - 3521,90 zł, wrześniu, październiku i listopadzie - 3437,70 zł. Kwoty na grudzień nie są jeszcze znane.

MARCIN KARBOWNIK

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 103-106 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz.353 z późn.zm.).