Tak

Umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązek opłacania składek rodzi wyłącznie umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą albo wykonywana na jego rzecz.

Z uwagi na powyższe, jeżeli nie ma pan innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń (np. nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje pracy na podstawie umowy zlecenia) może pan w terminie 30 dni od dnia ustania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (rozwiązania umowy o pracę), złożyć wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W tym celu należy udać się do właściwego ZUS-u i złożyć formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 19 00 XX.

Do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni będzie pan składał z powyższym kodem tytułu ubezpieczenia deklarację rozliczeniową ZUS DRA, wykazywał podstawę wymiaru, kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz je opłacał.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie stanowiła zadeklarowana przez pana kwota, nie niższa jednak niż minimalne wynagrodzenie. Gdy zadeklarowana zostanie minimalna podstawa (obecnie 936 zł), składki będą wynosiły: na ubezpieczenie emerytalne - 936 x 19,52 proc. = 182,71 zł; na ubezpieczenia rentowe - 936 x 10,00 proc. = 93,60 zł.

MARCIN LIPIŃSKI

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6, art. 10, art. 36 ust. 6, art. 47 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn.zm.).