Tylko do końca lutego 2009 r. uczniowie szkół zawodowych starego typu (np. zasadniczych szkół zawodowych, pięcioletnich techników, zawodowych szkół policealnych) będą mogli zdawać egzamin z nauki zawodu lub przygotowania zawodowego – wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach. Dotychczas absolwenci takich szkół mogli zdawać egzaminy zawodowe tylko w placówce, w której uprzednio się kształcili. Jednak ze względu na fakt, że w ostatnich latach wiele szkół zawodowych uległo likwidacji, od września 2007 r. absolwenci placówek zawodowych starego typu będą mogli zdawać egzaminy zawodowe w innych szkołach, wskazanych przez kuratoria oświaty. Dodatkowo w sytuacji gdy na terenie województwa żadna ze szkół nie prowadzi kształcenia w zawodzie objętym egzaminem, kurator powoła państwową komisję egzaminacyjną, która go przeprowadzi. – To logiczne rozwiązanie, zwłaszcza że do kuratorium zgłaszają się osoby, które chcą zdawać egzamin, ale szkoła, w której się kształcili, już nie istnieje. Kuratoria na pewno poradzą sobie z nowym zadaniem pod warunkiem jasnego określenia, kto zapłaci za przeprowadzanie takich egzaminów – mówi Janusz Szklarczyk, dyrektor wydziału kształcenia ogólnego Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Obecnie np. byli uczniowie szkół pomaturalnych, które prowadziły kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej, są pozbawieni możliwości zaliczenia takich egzaminów, gdyż szkoły te przestały istnieć wraz z końcem roku szkolnego 2004/2005. Jeśli ich absolwenci nie zaliczyli egzaminu zawodowego w terminie lub w ogóle do niego nie przystąpili, to w czerwcu 2005 r. w ogóle stracili możliwość uzyskania dyplomu zawodowego. Zgodnie z nowymi przepisami egzamin zawodowy przeprowadza komisja powołana w danej szkole. Sprawdzian składa się z części praktycznej (zdawanej indywidualnie lub grupowo) oraz części teoretycznej (zaliczanej w formie ustnej lub pisemnej). Dodatkowo absolwenci starający się o tytuł technika muszą przedstawić pracę dyplomową.
JAKIE PRAWA MAJĄ ZDAJĄCY EGZAMIN ZAWODOWY • Z egzaminu z nauki zawodu zwolniony jest absolwent szkoły, który uzyskał tytuł robotnika wykwalifikowanego • Osoby, które z przyczyn losowych nie przystąpiły do egzaminu, przerwały go lub nie zdały, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym, ustalonym przez kuratora • Na własną prośbę absolwent szkoły może przeglądać ocenione zadania egzaminacyjne • Od oceny zadań absolwentowi przysługuje odwołanie do kuratora oświaty