Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) będzie należało przygotowanie testów i pytań oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych – wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, którą przyjął Sejm. Nad nowelą pracują teraz senatorowie. Zgodnie z nowymi przepisami CKE określi standardy wymagań wobec osób, które chcą przystąpić do zdawania egzaminów eksternistycznych. Obecnie może je zaliczyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, której świadectwo chce otrzymać. We współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi CKE opracuje także informatory zawierające opis wymagań dla przygotowujących się do egzaminów eksternistycznych. Informatory te będą następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli nowela uzyska poparcie Senatu i prezydenta, za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych będą odpowiedzialne okręgowe komisje egzaminacyjne, a nie jak dotychczas odrębne komisje państwowe. One również dokonają analizy wyników poszczególnych sprawdzianów. Po przeprowadzeniu sprawdzianów OKE przekażą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i kuratorom oświaty sprawozdania z ich przebiegu. Z kolei CKE przekaże sprawozdanie ministrowi edukacji narodowej. Według nowych przepisów wyniki egzaminów eksternistycznych będą ostateczne i nie będzie można odwołać się od nich. Wyjątkiem od zasad określonych w noweli będzie przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych w szkołach artystycznych. Dyplom takiej placówki będzie można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez komisje państwowe powoływane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wysokość opłat pobieranych za egzaminy eksternistyczne z poszczególnych przedmiotów, szczegółowy tryb oceniania sprawdzianów oraz możliwość unieważnienia egzaminów eksternistycznych określą odrębne rozporządzenia ministrów edukacji i kultury.