Nauczyciele skorzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych – wynika z projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i niektórych innych ustaw. Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie noweli ustawy o systemie oświaty. Nowe przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo w szkołach i umożliwić realizację programu Zero tolerancji dla przemocy. Nadanie pedagogom statusu funkcjonariusza publicznego zagwarantuje im – podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – specjalną ochronę przewidzianą w kodeksie karnym. Określone czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, będą ścigane z urzędu, a nie jak dotychczas z oskarżenia prywatnego. Dodatkowo będą także zagrożone surowszą karą. Zmiany przepisów umożliwią również dyrektorowi szkoły podejmowanie decyzji o obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów. Obowiązek taki dyrektor szkoły nałoży po zasięgnięciu opinii rady rodziców. W porozumieniu z radą ustali on wzór stroju i warunki jego noszenia. Według Samoobrony uczniowie powinni mieć wpływ na wygląd mundurków. Obecnie go nie mają. Do kompetencji rady rodziców ma należeć także uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i programu profilaktyki, a także projektu rocznego planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Jeśli projekt noweli uzyska poparcie parlamentu i prezydenta, minister edukacji narodowej i wojewodowie będą delegować po trzech przedstawicieli do komisji konkursowej, która wybiera kuratora. Kwestia ta wzbudziła najwięcej zastrzeżeń we wczorajszej debacie sejmowej. Zdaniem opozycji zmiany w sposobie wyboru kuratora są ciosem skierowanym przeciwko związkom zawodowym. Obecnie w jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli ministra, wojewody i sejmiku województwa oraz po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszających nauczycieli. Wprowadzenie zmiany w składzie komisji konkursowej przyczyni się do wzmocnienia w konkursie głosu przedstawicieli administracji rządowej. W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej kurator oświaty jest organem administracji rządowej wykonującym zadania i kompetencje w zakresie oświaty na terenie województwa. Dlatego też większy wpływ na ich wybór muszą mieć przedstawiciele tej administracji – minister edukacji narodowej i wojewodowie.