Do kiedy przedsiębiorcze matki mogą składać wnioski do ZUS o umorzenie składek?

Wnioski mogą być składane bezterminowo. Obowiązująca od 6 września nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zniosła termin na składanie wniosków o umorzenie należności przez osoby, które w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku macierzyńskiego (lub w wysokości tego zasiłku) jednocześnie prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, współpracowały przy niej lub były wspólnikiem spółki cywilnej. Chodzi o okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Czy ZUS odda pieniądze tym osobom?

Jeżeli w wyniku umorzenia opłaconych należności powstała nadpłata, zakład zaliczy ją na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek, a dopiero w razie braku zaległości zwróci płatnikowi składek. Nienależnie opłacone składki nie ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia opłacenia składek. Należy jednak podkreślić, że gotówkowy zwrot nadpłaty powstałej w wyniku umorzenia opłaconych odsetek za zwłokę, za okres przebywania na urlopie wychowawczym, będzie dokonywany przez ZUS sukcesywnie w ramach puli środków zabezpieczanych na ten cel w ustawie budżetowej na lata 2011 – 2014.

Czy ZUS umorzy nieopłacone składki osobom na macierzyńskim i wychowawczym?

Tak. Ale umorzeniu podlegać będą tylko nieopłacone należności, które nie uległy przedawnieniu.

A jakie należności już uległy przedawnieniu?

Te za lata 1999 – 2000 i częściowo za 2001 rok, o ile nie nastąpiło zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia wobec tych należności.

Czy nieumorzone składki w ogóle nie są ewidencjonowane?

Nawet jeżeli część lub całość składek za okres od stycznia 1999 r. uległaby przedawnieniu, to na koncie ubezpieczonego będą zewidencjonowane składki za cały okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu. ZUS ma obowiązek zewidencjonować całość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonych od podstawy odpowiadającej kwocie tego zasiłku w terminie roku od dnia złożenia wniosku. Pod warunkiem że pozytywnie rozpatrzony wniosek zostanie złożony po 6 września 2011 r. Zakład nie ewidencjonuje natomiast składek za okres przebywania na urlopie wychowawczym.

888 zł płacą co miesiąc właściciele firm do ZUS