Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się realizacją gminnych zadań walki z przemocą. Od kiedy działa on w Gdyni?

Zespół właśnie rozpoczął swoją działalność. Jego pierwsze spotkanie odbyło się 9 lutego, ale prace nad nim rozpoczęły się o wiele wcześniej, bo ustawa szczegółowo określa kolejne kroki, jakie muszą być podjęte, aby powołać go zgodnie z przepisami. Najpierw potrzebna była uchwała rady miasta, która została podjęta 28 sierpnia 2010 r.

Co zostało w niej określone?

Tryb powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w tym powołanie przewodniczącego. W uchwale wymienione są też instytucje, które zostały zobowiązane do oddelegowania swoich przedstawicieli do prac w zespole.

Jakie są to instytucje?

W skład zespołu weszli przedstawiciele m.in.: miejskiego ośrodka pomocy społecznej, zespołu placówek specjalistycznych, policji, straży miejskiej, ośrodka interwencji kryzysowej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodka profilaktyki i terapii uzależnień oraz wydziałów urzędu miasta. Każda z nich przekazała dyrektorowi MOPS imienne listy swoich przedstawicieli i w listopadzie prezydent zarządzeniem powołał zespół.

Ile osób weszło w jego skład?

Zespół liczy 111 osób.

Czy tak duża liczba osób nie będzie utrudniać współpracy?

Chcieliśmy dopasować już wypracowane i przetestowane w praktyce metody oraz struktury do wymogów ustawy, bo zanim tworzenie zespołów interdyscyplinarnych stało się obowiązkiem każdej gminy, w Gdyni już działały takie zespoły. Najdłuższą praktykę mamy z zespołami interwencyjnymi – od 1999 r. Potem zaczęły się tworzyć rejonowe zespoły interdyscyplinarne działające przy dzielnicowych ośrodkach pomocy społecznej, które omawiały i opracowywały plany działań wobec rodzin zagrożonych m.in. przemocą. W 2007 r. zostało natomiast podpisane porozumienie, które powołało do życia powiatowy zespół Wspólnie Przeciw Patologiom. Nowy zespół interdyscyplinarny zawiera w swoim składzie wszystkie te struktury.

Jakie decyzje dotyczące działań zespołu zostały podjęte na jego pierwszym posiedzeniu?

Dokonano m.in. wyboru przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, koordynatorów stałych grup roboczych, omówiono wstępnie projekt wewnętrznego dokumentu dotyczącego obiegu informacji i dokumentów w ramach działania zespołu i grup roboczych oraz realizacji procedur Niebieskich Kart.

Czy powołane zostały już grupy robocze, które mają się zajmować indywidualnymi przypadkami stosowania przemocy?

Owszem, już w uchwale rady miasta dokonane zostało wyróżnienie ze składu zespołu czterech stałych grup roboczych. Następnie zarządzenie prezydenta przypisało konkretne osoby do tych grup.