Czy aktualna jest propozycja prezydenta, który zapowiedział zmianę kłopotliwego dla emerytów przepisu ograniczającego możliwość pracy bez zwolnienia z pracy?

Oczywiście. Prezydent nie ingeruje w generalną zasadę wprowadzoną w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. Ale przygotowuje nowelizację ustawy o emeryturach i rentach, która ma chronić prawa emerytalne osób, które znalazły się w nowej sytuacji wskutek zmiany przepisów i mogą na nich stracić. Nowelizacja umożliwi naprawienie krzywd osobom, które przeszły na emeryturę, kontynuując zatrudnienie u tego samego pracodawcy, a po wejściu w życie nowych przepisów zdecydują się zawiesić emeryturę, aby nadal pracować. Ze względu na obowiązujące przepisy takie zawieszenie jest szczególnie dotkliwe dla osób, które po zawieszeniu świadczenia będą jeszcze pracować przez kilka lat. Osoby te bowiem podjęły decyzję o przejściu na emeryturę na podstawie zupełnie innych przepisów emerytalnych. ZUS ustalił wysokość emerytury na dzień ich przejścia na emeryturę, tymczasem im później przechodzimy na emeryturę, tym jest ona większa. Osoby te po przepracowaniu kilku dodatkowych lat i odwieszeniu emerytury dostałyby, w myśl dotychczasowych przepisów, ustalone wcześniej świadczenie powiększone jedynie o zapłacone składki.

Na czym więc ma polegać zmiana?

Osoby zawieszające świadczenie będą mieć prawo ponownego przeliczenia emerytury na podstawie nowej kwoty bazowej i nowej podstawy wymiaru z dnia odwieszenia emerytury lub w przypadku nowego systemu emerytalnego na podstawie przeciętnego trwania życia właściwego dla wieku, w którym emerytura zostanie odwieszona.

Co to da?

Takie rozwiązanie umożliwi naprawę błędnej decyzji osób, które złożyły wniosek o emeryturę, nie zwalniając się z pracy, ponieważ pozwalało na to prawo. Dzisiaj, w świetle nowych przepisów, takie osoby zapewne podjęłyby decyzję o kontynuowaniu aktywności zawodowej. Natomiast wniosek o emeryturę złożyłyby dopiero wówczas, gdyby faktycznie były zdecydowane na zakończenie aktywności zawodowej. W takim przypadku ich emerytura byłaby zdecydowanie wyższa. Nowelizacja przygotowana przez prezydenta będzie więc dotyczyć prawa do ponownego przeliczenia emerytury według bardziej korzystnych zasad dla osób, które przeszły na emeryturę, lecz ponownie zawieszą ją, by kontynuować pracę. Z takiej możliwości będzie można skorzystać tylko raz.

Ale to nie rozwiązuje problemu tych osób. Co np. z urzędnikami, którzy już pobierają emerytury i nadal pracują. Przecież te osoby, aby zatrudnić się w urzędzie, muszą wygrać konkurs.

Ze względu na procedury konkursowe urzędnicy nie mogą być karani, że skorzystali z przepisów umożliwiających jednoczesne pobieranie emerytury i pracę zawodową. Jeśli ta grupa osób teraz będzie musiała zawiesić emeryturę, to bez zmian zaproponowanych przez prezydenta ich emerytura będzie niższa, niż gdyby jeszcze pracowali jeszcze kilka lat, odkładając decyzję o przejściu na świadczenie. Z tego powodu także urzędnicy skorzystają z inicjatywy prezydenta, gdyż będą mogli ponownie przeliczyć emeryturę, jeśli zdecydują się teraz na kontynuowanie pracy i zawieszenie świadczenia. Będą mogli mieć ustaloną całą emeryturę na nowych zasadach, ale dopiero po faktycznym zakończeniu aktywności zawodowej.

Kiedy projekt ustawy będzie gotowy?

Do końca stycznia dokument ten powinien trafić do Sejmu.

Jakie są skutki finansowe nowego rozwiązania?

Obecnie trwają obliczenia, ale już wstępnie wiadomo, że nie będzie to duża kwota.