Czy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są pieniądze na wypłaty emerytur we wrześniu?

Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest stabilna. Nie ma więc zagrożenia, że zabraknie w nim pieniędzy na wypłaty emerytur tak wrześniowych, jak i w kolejnych miesiącach. Wypłata emerytur jest zabezpieczona do końca tego roku. Przyjęty na 2010 rok plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest realizowany zgodnie z jego założeniami.

Jaka jest ściągalność składek?

Zgodna z założoną w planie finansowym FUS na ten rok. To oznacza, że zostanie osiągnięty poziom ściągalności składki w wysokości 99 proc.

Dotacja budżetowa kończy się jednak już we wrześniu?

W planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych założyliśmy, że w tym roku uzupełnieniem wpływów ze składek będzie nie tylko dotacja i refundacja wpłat przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), ale także środki pochodzące z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) oraz kredytów. FUS ma także możliwość skorzystania z pożyczki z budżetu państwa. Budżetowa dotacja na cały 2010 rok wynosi 37,9 mld zł. Po siedmiu miesiącach wykorzystaliśmy z tej kwoty nieco ponad 29 mld zł. Z ostatniej transzy skorzystamy we wrześniu. Emerytury październikowe będziemy wypłacać więc ze środków pochodzących ze składek i ze środków przekazanych do FUS z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Rada Ministrów podjęła już decyzję umożliwiającą wykorzystanie środków z FRD – do wysokości 7,5 mld zł. Obecnie aktywa zgromadzone na tym funduszu są warte 12,8 mld zł. Mimo, że ich część zostanie spożytkowana na bieżące wypłaty emerytur, spodziewamy się zamknąć rok aktywami o wartości przekraczającej 11 mld złotych. 2010 rok to dobry rok dla Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Jakie są przychody FUS?

W tym roku mają one wynieść 159 mld zł, natomiast wydatki 157,6 mld zł. Zdecydowana większość wydatkowanych kwot z funduszu zostanie przeznaczona na emerytury i renty (łącznie z dodatkami) – 140,2 mld zł.

Żeby wypłacić listopadowe i grudniowe emerytury, ZUS będzie musiał korzystać z kredytów. Ile zakład będzie musiał jeszcze pożyczyć do końca roku?

Obecnie zadłużenie FUS z tytułu kredytów wynosi 1,5 mld zł. W jego planie finansowym przyjęto, że zadłużenie z tego tytułu na koniec roku może sięgnąć 4 mld zł. Jednak o tym, czy skorzystamy w tym roku z kredytów, zdecydują koszty ich obsługi. Po negocjacjach z bankami przeprowadzimy analizę tego czy z punktu widzenia całego sektora finansów publicznych korzystniejsza będzie oferta kredytowa czy pożyczka z budżetu państwa. Z kredytów skorzystamy tylko wtedy, gdy ich koszt nie będzie obciążał sektora finansów publicznych bardziej niż koszt pożyczki.

Mirosława Boryczka

członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych, absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego