A sprawdzacie, czy wykładowca od 20 lat powtarza ten sam wykład?

Jeśli to jest ten sam wykład z matematyki prowadzonej dla kierunku ekonomicznego, to nie miałoby to tak istotnego znaczenia. PKA ocenia sylabusy, czyli dokumenty zawierające m.in. cel i metody nauczania, sposoby oceniania, a także zalecaną bibliografię. Jeśli w spisie lektur brakuje aktualnych podręczników, to formułujemy odpowiednią uwagę. Ponadto nauczyciel musi mieć aktualny dorobek naukowy w danym zakresie. Jeśli oceniany kierunek zbierze dużo negatywnych uwag, otrzymuje ocenę warunkową lub negatywną. W przypadku pojedynczych niedociągnięć prosimy o ich usunięcie w wyznaczonym terminie.

Studenci narzekają na sposób egzaminowania.

Nie wizytujemy egzaminów – choć regułą są hospitacje zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku – ale sprawdzamy dokumentację z ich przebiegu. W przypadku egzaminów pisemnych analizujemy, jak były przeprowadzane, czy zakres egzaminu odpowiadał wiedzy przekazywanej na wykładach i celom deklarowanym w sylabusie. Wizytatorzy PKA spotykają się też ze studentami, którzy mają możliwość przekazania swych opinii mających wpływ na treść raportu. Ponadto uczelnie muszą mieć wewnętrzny system zapewnienia jakości, a jego elementem powinno być zbieranie informacji o opiniach studentów i wszelkie nierzetelności.

Czy odgórnie ustalone wymagania gwarantują dobrą jakość studiów?

W jednej z wizytowanych przez PKA uczelni obowiązkowe wychowanie fizyczne realizowane było w formie wykładu z historii polskiego olimpizmu letniego i zimowego. Czy to błąd? W świetle przepisów, nie, bo realizowana jest odpowiednia liczba godzin WF. Inna z ocenianych uczelni zatrudniała szefów biur rachunkowych. Niestety, nie mieli doktoratów, i mimo że byli świetnymi fachowcami, uczelnia otrzymała ocenę negatywną, bo nie zatrudniała odpowiedniej liczby doktorów i doktorów habilitowanych. Uogólniając, dobrą jakość studiów gwarantuje spójna koncepcja kształcenia, dopasowana do niej i aktywna naukowo kadra akademicka, nowoczesne metody nauczania, odpowiednie warunki materialne. A spełnienie warunków określonych prawem jest tylko wymogiem minimalnym.

*Marek Rocki specjalista od ekonometrii, były rektor SGH, przez wiele lat zawodnik CWKS Legia. Obecnie senator i przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej