ROZMOWA

JOLANTA GÓRA-OJCZYK

Dlaczego informacje o jakości kształcenia na danym kierunku studiów, ważne dla 2 mln studentów, są tajne?

MAREK ROCKI*

Uchwała PKA zawierająca ocenę jakości kształcenia na danym kierunku nie musi całkowicie pokrywać się z wnioskami zawartymi w raporcie z wizytacji, bo jest on tylko elementem procedury oceny. Ponadto zawiera dane osobowe, a obowiązujące przepisy o ich ochronie nie pozwalają na ich publikowanie.

Najwyższa Izba Kontroli wykreśla dane osobowe.

Oczyszczanie raportu z wrażliwych danych wymagałoby dodatkowego zatrudnienia, a więc pieniędzy. Podjęliśmy jednak decyzję o upublicznianiu syntezy stanowiącej uzasadnienie oceny. Ponadto planujemy na stronie internetowej zamieszczać dobre i słabe strony danego kierunku.

Skrytykowana w raporcie uczelnia może mieć pozytywną ocenę i kształcić dalej?

Tak, bo raport może nie zawierać wszystkich danych dających pełen obraz ocenianego kierunku. Władze uczelni mogą ustosunkować się do faktów i opinii zawartych w raporcie, przedstawić wyjaśnienia i uzupełniające informacje mające wpływ na ocenę końcową.

Uczelnie wiedzą też, że będą wizytowane, i mogą się przygotować.

Jeśli mówimy o przygotowaniu mającym ukryć usterki, to nie jest to łatwe. Na przykład, nauczyciel akademicki zaliczany do minimum kadrowego powinien być zatrudniony co najmniej od początku danego roku akademickiego. Oczywiście uczelnia może oszukać i antydatować umowę, ale my nie jesteśmy urzędem śledczym. Jednak dysponujemy informacjami o nieprawidłowościach, np. z forów internetowych, i wykorzystujemy je w procesie oceniania. Ale jeśli uczelnia, wiedząc o zapowiadanej wizytacji, poprawi jakość kształcenia – np. uzupełniając księgozbiór, to będzie to z pożytkiem dla studentów.

Co ocenia PKA?

Głównie koncepcję nauczania i kompetencje wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku. Doświadczenie i dorobek kadry powinny być dopasowane do koncepcji nauczania. Analizujemy minimum kadrowe – czy jednostka zatrudnia odpowiednią liczbę osób ze stopniami i tytułami naukowymi. Sprawdzamy też proporcje liczby nauczycieli do studentów, przestrzeganie standardów kształcenia, warunki nauczania, zasobność biblioteki i jeszcze wiele innych – szczegółowo opisanych w naszych uchwałach – kryteriów mających wpływ na ocenę jakości.