JOLANTA GÓRA-OJCZYK

Jak będzie wyglądać nauka w technikach i szkołach zawodowych?

ZBIGNIEW WŁODKOWSKI

Zgodnie z nową podstawą programową edukacja w szkole ponadgimnazjalnej będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego. Pierwszy rok nauki w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej i 4-letnim technikum będzie koncentrował się zatem na kształceniu ogólnym.

Co z nauką zawodu?

Kolejne lata podporządkowane będą realizacji praktycznej nauki zawodu w wymiarze godzin porównywalnym do aktualnego. Organizacja kształcenia, podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne, powiązanie szkoły ze środowiskiem pracy będą zależały od dyrektora szkoły i jego współpracy z pracodawcami. Z tym że w zasadniczej szkole praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała już od klasy pierwszej minimum jeden dzień w tygodniu. Będzie mogła być zorganizowana w zakładzie pracy lub w centrum kształcenia praktycznego. Chcemy też wprowadzić kształcenie modułowe łączące naukę teorii z praktyką.

Jak będą wyglądały egzaminy zawodowe?

Uczeń jeszcze podczas nauki w szkole będzie mógł zdobyć certyfikat potwierdzający określoną kwalifikację wyodrębnioną z danego zawodu. Po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu. Oznacza to odejście od zdawania egzaminu raz w roku na rzecz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w funkcjonujących cały rok ośrodkach egzaminacyjnych. Powstanie też zinformatyzowany system banku zadań egzaminacyjnych. Planujemy, aby egzamin teoretyczny mógł być zdawany przy komputerze w systemie on-line. Natomiast egzaminy praktyczne będą przeprowadzane w ośrodkach egzaminacyjnych przy szkołach, ośrodkach kształcenia praktycznego czy u pracodawców. Chcemy, aby egzaminy były przeprowadzane w rzeczywistych warunkach pracy. Pracodawcy mogliby uczestniczyć w egzaminach zawodowych w roli egzaminatora lub obserwatora.