● W jakiej sytuacji zawodowej studia MBA są szczególnie godne polecenia?

– Na podstawie wieloletnich doświadczeń krajowych i zagranicznych (przez blisko osiem lat pracowałem w charakterze profesora w USA i kilku uczelniach zachodnioeuropejskich) twierdzę, że studia MBA są przydatne każdej osobie, która posiada już dyplom magistra i kilkuletnią praktykę zawodową po studiach. Istotne jest zarazem, by chciała w swoim życiu zawodowym realizować ważny, ambitny cel, np. założyć własne przedsiębiorstwo, zająć odpowiedzialne stanowisko menedżerskie na średnim lub najwyższym szczeblu zarządzania w organizacji krajowej lub zagranicznej. Inaczej mówiąc, decyzja podjęcia tych studiów jest pochodną postawionego celu, który chce się w życiu zawodowym osiągnąć.

● A jakie warunki muszą spełniać kandydaci na studia MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów?

– W studiach MBA (International MBA Programme), które prowadzę, uczestniczą osoby ze zróżnicowanymi życiorysami akademickimi. Aby dostać się na te studia, muszą oni posiadać – poza dyplomem szkoły wyższej i dobrą znajomością języka angielskiego – co najmniej trzyletni staż pracy zawodowej i uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Warto dodać, że takie same wymogi są również stosowane w najlepszej amerykańskiej uczelni biznesowej, tj. Harvard Business School.

● Co pod względem poziomu wiedzy i przygotowania kompetencyjnego zyskuje się przechodząc ścieżkę studiów MBA?

– Stopień Master of Business Administration jest w świecie zachodnim uznawany jako prestiżowa kwalifikacja. Absolwent z takim dyplomem, zwłaszcza gdy zdobył go na renomowanej uczelni, jest poszukiwany i ceniony na rynku pracy. Jest on wyposażony nie tylko w zasób nowoczesnej wiedzy, lecz także w umiejętności menedżerskie, niezbędne do podejmowania decyzji i angażowania się w prowadzenie biznesu. Nasze (rodzime) programy edukacyjne nie są jeszcze w pożądanej mierze przystosowane do wymogów kwalifikacyjnych, jakie powinien spełniać menedżer w XXI wieku. Dlatego nawet osoby po krajowych studiach ekonomicznych lub zarządzania uczestniczą w programach MBA i uznają potrzebę takich studiów. Wiedza osiągnięta w trakcie studiów MBA (mam oczywiście na uwadze starannie przygotowane i realizowane programy, a nie ich podróbki) daje absolwentowi przewagę kompetencyjną. Dzięki tej edukacji może on skuteczniej konkurować na rynku pracy. Uzyskuje także przewagę nad menedżerami, którzy ukończyli studia na Zachodzie, gdyż przy tym samym poziomie wiedzy merytorycznej i dobrej znajomości języka angielskiego (business English) znacznie lepiej zna realia polskiego rynku i gospodarki.

● Jak powinien kształtować swoją karierę zawodową absolwent programu MBA?

– W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na studia MBA jedną z podstawowych kwestii stawianych mu jest pytanie dotyczące planu jego kariery zawodowej po studiach. Od posiadania takiego planu zależy motywacja do studiów. Kluczem do sukcesu studiów jest więc właściwe nastawienie do tego programu. O losach kariery zawodowej nie należy myśleć dopiero po ukończeniu studiów. Sprecyzowane poglądy w tej sprawie trzeba mieć już przed podjęciem nauki. Wtedy studia właściwie spełnią swoją funkcję – odegrają rolę czynnika mającego decydujący wpływ na rozwój kariery.

● ROMAN GŁOWACKI

profesor zwyczajny, dr hab., dyrektor Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego