● Jakie są modele doskonalenia pracowników w zakresie zarządzania, z których korzystają przedsiębiorstwa?

– Dobra sprawność organizacji, która uwidacznia się zwłaszcza w warunkach kryzysu, to pochodna wielu czynników. Jeśli chcemy w miarę rzetelnie przedstawić model rozwijania wśród pracowników kompetencji w zakresie zarządzania, to należy odwołać się do tzw. koncepcji performance management, czyli – w trudnym polskim przekładzie – zarządzania uzyskiwaniem lub osiąganiem rezultatów.

Unikając długich dyskusji na ten temat, wskażmy na dość popularny i akceptowany przez przedsiębiorstwa model. Chodzi o model Burke – Litwin, który ma bodaj najdłuższą, bo sięgającą końca lat siedemdziesiątych XX wieku, tradycję stosowania. Od około 30 lat jest też wykorzystywany w badaniach zachowań i efektywności organizacji biznesowych.

● Jakie czynniki mają największy wpływ na doskonalenie kadry w tym modelu?

– Wpływ na efektywność pracy zarówno poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji mają zasadniczo dwie dynamiki – transformacyjna i transakcyjna. Czynniki transformacyjne związane są zasadniczo z zewnętrznym otoczeniem firmy, a transakcyjne są raczej rezultatem wewnętrznych interakcji w przedsiębiorstwie. Obie dynamiki w inny sposób kształtują podejście przedsiębiorstwa do zmiany i zarządzania. Efektywność firmy jest pochodną obu tych dynamik.

● Które z tych czynników mają największy wpływ na efektywność organizacji biznesowej?

– Ani odpowiednia rekrutacja, ani też celna motywacja nie doprowadzą jeszcze przedsiębiorstwa do uzyskiwania pożądanej efektywności. Ludzie w firmie pracują na co dzień w pewnych ramach, które pozwalają lub ograniczają możliwości efektywnej pracy. Na każdym szczeblu zarządzania firmą ogromną rolę w kształtowaniu efektywnościowej kultury działania firmy odgrywają kierownicy. Dlatego też dość powszechnie uważa się, że to kadra kierownicza, jej wartości, zachowania, lansowana polityka, podejmowane decyzje są najpoważniejszym czynnikiem kształtowania organizacji biznesowej i jej efektywności. Dążąc więc do sprawnego zarządzania firmą, uzyskiwania lepszych wyników i poprawy ekonomicznej efektywności, należałoby przede wszystkim zadbać o to, by kadra kierownicza dysponowała umiejętnościami zapewniającymi realizację najlepszej praktyki w każdym z powyższych czynników.

● A więc bez edukacji menedżerskiej się nie obędzie?

– Proponowane przez uczelnie i szkoły biznesu programy edukacji menedżerskiej nawiązują do zaprezentowanego wyżej modelu, chociaż chyba żaden z nich nie jest jego prostym odzwierciedleniem. Sama edukacja w dziedzinie technik zarządzania jednak nie wystarczy. Kierownikom i menedżerom potrzebna jest też dobra znajomość samego biznesu, który prowadzi dane przedsiębiorstwo. Z jednej strony potrzebny jest odpowiedni zbiór wiedzy i kompetencji osobistych, pozwalających na podejmowanie przez menedżerów trafnych decyzji. Z drugiej zaś głęboka znajomość biznesu uprawianego przez daną organizację, czyli komu i w jaki sposób świadczy ona swoje usługi.