Czy jest pani zaskoczona wstrzymaniem prac sejmowych nad projektem ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych?

- Nie jestem zaskoczona, ponieważ takie ustalenia zapadły na spotkaniu z Bolesławem Piechą, przewodniczącym Komisji Zdrowia. Doszliśmy do wniosku, że w sytuacji, kiedy nie jest jeszcze gotowy bardzo istotny załącznik do projektu, należy wstrzymać się z procedowaniem ustawy. Tym załącznikiem jest koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Prace nad nim wciąż trwają.

Ale przez kilka ostatnich miesięcy mówiła pani, że znajomość koszyka nie jest potrzebna do uchwalenie tej ustawy?

- I podtrzymuję swoje zdanie. W projekcie ustawy jest delegacja dla ministra zdrowia dotycząca przedstawienia załącznika, jakim będzie wykaz świadczeń gwarantowanych częściowo opłacanych przez fundusz lub przez pacjenta. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia zasugerował natomiast, że znajomość tych wykazów jest niezbędnym warunkiem do dalszych prac nad projektem ustawy. Dlatego, nie chcąc zaostrzać sytuacji, zgodziłam się na wstrzymanie procedowania projektu do momentu przedstawienia koszyka.

Czyli kiedy rozpoczną się ponownie prace nad projektem?

- Prawdopodobnie wtedy, gdy zakończą się prace nad koszykiem w Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Na jakim etapie są prace nad koszykiem? Czy są już gotowe wyceny procedur medycznych?

- Niezbędnym warunkiem do prawidłowego wyliczenia kosztów procedur medycznych jest wprowadzenie rozporządzenia o jednolitych zasadach liczenia kosztów. Projekt tego rozporządzenia jest już na ukończeniu.

Nie obawia się pani, że przesunięcie prac nad ustawą spowoduje, że nie będzie możliwe wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń już od 2009 roku?

- Nie. Liczę na to, że do końca czerwca posłowie uporają się z innymi projektami ustaw z pakietu reformującego system ochrony zdrowia. Wtedy będą mieli czas na zajęcie się kwestią dodatkowych ubezpieczeń.

To zostaje im tylko lipiec, bo w sierpniu Sejm nie pracuje...

- Dlatego zakładam, że ustawa będzie uchwalona przed wakacyjną przerwą w parlamencie. Będę do tego przekonywała posłów opozycji.

Czy są prowadzone rozmowy z Ministerstwem Finansów nad wprowadzeniem ulgi podatkowej dla tych osób, które zakupią dodatkowe polisy zdrowotne?

- Nie.

Czy sądzi pani, że jest możliwe jej wprowadzenie w następnych latach?

- Na razie nie zakładam tego. Ale, jak o każdym dobrym pomyśle należy rozmawiać. Spodziewam się, że takie dyskusje będą się toczyć.

Jeżeli nie będzie ulgi podatkowej to, czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany zakupem dodatkowej polisy?

- Naszym zdaniem tak, choć będzie to być może mniej osób niż gdyby taka ulga obowiązywała.

Czy będą kasy fiskalne dla lekarzy?

- W resorcie zdrowia nie są prowadzone prace na ten temat. To zresztą leży w gestii ministra finansów, a nie ministra zdrowia.

Czyli w przyszłym roku kas fiskalnych dla lekarzy nie będzie?

- Znowelizowanie rozporządzenie, które wprowadzałoby taki obowiązek, nie jest skomplikowaną sprawę. Jednak, powtarzam, nie jest to w gestii ministra zdrowia.

Czy zostanie wprowadzony zakaz łączenia przez lekarzy pracy w publicznych i niepublicznych placówkach?

- Na razie nie jest to przedmiotem prac resortu zdrowia.

A będzie?

- W tej chwili tego nie przewidujemy.

Kiedy przedstawi pani kolejny pakiet ustaw, które mają naprawić system ochrony zdrowia?

- Projekty te zostaną przedstawione najpóźniej w II połowie tego roku. Na ukończeniu są prace dotyczące decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt ustawy w tej sprawie jest tworzony w porozumieniu z NFZ. Pod koniec tego miesiąca albo na początku maja zostanie on przedstawiony na kierownictwie w resorcie zdrowia.

Podtrzymuje pani, że decentralizacja NFZ nastąpi do 2010 roku?

- Tak. W ramach tego procesu powstanie sześć niezależnych funduszy regionalnych.

Każda osoba obecnie ubezpieczona w NFZ będzie miała prawo wyboru, który fundusz będzie zarządzać jej składką zdrowotną. Będą one instytucjami niezależnymi, prowadzącymi własną politykę finansową. Te najlepsze przyciągną największą liczbę ubezpieczonych.

Resort pracuje również nad zmianą zasad kształcenia młodych lekarzy. Jedną z nich jest likwidacja stażu podyplomowego.

- Zmiany związane z likwidacją stażu zaczną być wprowadzane już od przyszłego roku, ale jego ostateczna likwidacja nastąpi za sześć lat.

To wiąże się również ze zmianą programu nauczania na wydziałach lekarskich.

- Tak. Proponuję, żeby studenci zdobywali praktyczne umiejętności na szóstym, czyli ostatnim roku studiów lekarskich. W takiej sytuacji naukę wszystkich przedmiotów z szóstego roku studiów będzie trzeba rozłożyć na lata wcześniejsze.

Czy to oznacza również przesunięcie terminu Lekarskiego Egzaminu Państwowego?

- Tak. Obecnie odbywa się on pod koniec lub już po zakończeniu stażu podyplomowego. Termin jego zdawania będzie przyśpieszony.

Pojawiają się jednak opinie, że tak młodzi lekarze niekoniecznie będą dobrze przygotowani do samodzielnej opieki nad pacjentami?

- Nie sądzę, żeby obowiązujący system, w którym lekarz zdobywa prawo do samodzielnego wykonywania czynności medycznych po rocznym stażu, był lepiej przygotowany do tego niż ten, który stażu nie będzie miał, ale zetknie się z prawdziwymi przypadkami klinicznymi w czasie szóstego roku studiów. Student będzie miał obowiązek odbycia praktycznej nauki zawodu na ostatnim roku Akademii Medycznej włącznie z rozszerzonymi zajęciami z zakresu ratownictwa medycznego.

Kiedy lekarz będzie mógł rozpocząć naukę wybranej specjalizacji?

- W momencie ukończenia studiów. Specjalizacja będzie modułowa, bez podziału na podstawową i szczegółową. Rezydenci będą dzielić się na młodszych i starszych, co będzie wiązało się także z wysokością wynagrodzenia. Skrócimy czas nauki specjalizacji. Efekt tego będzie taki, że w krótszym czasie na rynku pracy pojawi się większa liczba wykwalifikowanych lekarzy. Jeżeli tak się nie stanie, to już za chwilę będziemy mieli do czynienia z olbrzymią luką pokoleniową wśród medyków.

Rezydenci i stażyści mieli od stycznia dostać 30-proc. podwyżki, ale wciąż czekają na dodatkowe pieniądze. Kiedy w końcu je dostaną?

- Do 28 kwietnia pieniądze na podwyżki dla rezydentów zostaną przekazane w kilku transzach do placówek ochrony zdrowia. Sprawa stażystów to kwestia najbliższych dni. Już kończymy prace legislacyjne.

Czy szpitalne oddziały ratunkowe będą finansowe z budżetu państwa, a nie tylko przez NFZ?

- Jak na razie, nie jest to planowane. Wiąże się to bowiem ze zmianami w ustawie budżetowej. Nie jest to również możliwe, bo nie mamy wyceny procedur ratujących życie. W związku z tym nie jesteśmy w stanie określić rzeczywistych kosztów ponoszonych przez oddziały ratunkowe.

Czy w Polsce powstanie fabryka osocza krwi?

- Jestem gorącym zwolennikiem, żeby Polska była samowystarczalna pod tym względem. Dlatego chcemy frakcjonować osocze w kraju.

Ale to wiąże się z olbrzymimi kosztami?

- Nie, to wiąże się z tym, że trzeba w końcu podjąć decyzję o zbudowaniu fabryki frakcjonowania osocza. Najlepiej, żeby została ona zbudowana na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Fabryka zapewniłaby produkty osocza polskim placówkom ochrony zdrowia oraz mogłaby się stać ich dostawcą dla całej wschodniej części Europy.

Kiedy rząd podejmie decyzję o podwyższeniu składki zdrowotnej w 2010 roku?

- Premier już zapowiedział, że wzrośnie ona za dwa lata o jeden punkt procentowy. Ja jestem natomiast zwolennikiem tego, żeby ostateczną decyzję w tej sprawie podjąć pod koniec 2009 roku. Wtedy bowiem będą już funkcjonowały te ustawy reformujące system lecznictwa, nad którymi obecnie pracuje Sejm, oraz będzie koszyk świadczeń zdrowotnych. Będziemy więc mogli ocenić, jakie efekty, także finansowe, spowodują te zmiany. W 2009 roku składka nie będzie podnoszona. Dlatego rząd zobowiązał się, że dodatkowe 5 mld zł na lecznictwo zostanie wygospodarowane z budżetu.

Ale to oznacza oszczędności w innych wydatkach. W jakich?

- To kwestia ustawy budżetowej na przyszły rok.

Czy może się to wiązać z przekazaniem na świadczenia zdrowotne części środków z akcyzy na papierosy i alkohol?

- Za wcześnie mówić o szczegółach.

To może urealniona zostanie wysokość przekazywanych środków z budżetu na opłacenie składki zdrowotnej za niektórych rolników?

- W trakcie podsumowania Białego Szczytu premier zapowiedział konsultacje na ten temat z koalicjantem.

• EWA KOPACZ w 1981 roku ukończyła Wydział Lekarski AM w Lublinie. W latach 1998-2001 była radną sejmiku mazowieckiego. Od 2001 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Od 2007 roku jest ministrem zdrowia