● Ile czasu ma urząd pracy na skontrolowanie osoby, której przyzna na przykład 20 marca 2009 r. dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

- Urząd pracy nie wykonuje czynności kontrolnych, tylko monitoruje sposób realizacji umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś otrzymał pieniądze 20 marca, z pewnością odwiedzi go ktoś z urzędu pracy w ciągu roku. Nie zakładamy sztywnych terminów. Mamy jednak zasadę: jedna wizyta w ciągu roku, jeśli wszystko jest w porządku. W pierwszej kolejności są monitorowane osoby, które miały kłopoty z rozliczeniem się z otrzymanych pieniędzy, bo na przykład za późno złożyły faktury, albo zmieniły przedmiot zakupu i zapomniały poinformować o tym urząd pracy.

● Czy osoba, która otrzymała dotację, będzie informowana o wizycie urzędnika?

- Pracownik umawia się telefonicznie z osobą prowadzącą działalność na konkretny dzień i godzinę. Jeżeli są kłopoty z uzyskaniem połączenia telefonicznego, wysyłana jest informacja o wizycie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Zakres wizyty monitorującej określony jest w umowie o przyznanie dotacji i polega przede wszystkim na weryfikacji przedstawionych dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym oraz na stwierdzeniu, czy deklarowana działalność jest prowadzona. W trakcie wizyty urzędnik sprawdza, czy zakupione materiały, maszyny, urządzenia, inne wyposażenie lub wydatki adaptacyjne są zgodne z dokumentami przedstawionymi do rozliczenia w urzędzie nie tylko pod względem ilościowym, lecz także jakościowym (numer fabryczny, specyfikacja, znak szczególny).

● Kiedy przedsiębiorca musi oddać dotację?

- Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty dotacji wykorzystanej nieprawidłowo, gdy poniósł wydatki po terminie. Może on ich dokonywać po podpisaniu umowy, nie później jednak niż do 30 dni od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Natomiast 45 dni to maksymalny czas na zarejestrowanie działalności gospodarczej liczony od dnia podpisania umowy. Łącznie więc daje to 75 dni na zakupy. Muszą być one również dokonane zgodnie z zapisami umowy i pozycjami podanymi we wniosku o przyznanie dotacji.

Musi być ona także zwrócona, jeśli działalność zostanie zlikwidowana w ciągu pierwszego roku od jej podjęcia lub nie zostaną przedłożone dokumenty potwierdzające jej prowadzenie przez 12 miesięcy. Są to: zaświadczenie z ZUS o obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych płaconych z tytułu prowadzenia działalności i zaświadczenie z urzędu skarbowego o tym, że figuruje w ewidencji podatników w czasie prowadzonej działalności gospodarczej.

● W jaki sposób urząd pracy domaga się od przedsiębiorcy zwrotu dotacji?

- Jeżeli naruszył on warunki umowy, która została mu wypowiedziana (a zastosowane próby polubownego rozstrzygnięcia, np. spłaty rat, nie przyniosą pozytywnego rezultatów), oddajemy sprawę do windykacji na podstawie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez przedsiębiorcę. Często informacja o tym fakcie okazuje się bardzo skuteczna, bo przedsiębiorcy wobec zagrożenia windykacją znajdują możliwości ratalnego spłacania zadłużenia.

● IWONA TRZCIŃSKA

absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Obecnie kierownik działu rynku pracy w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy