ROZMOWA

• Z możliwości wystąpienia do ZUS o przeliczenie emerytury lub renty można skorzystać od początku tego roku. Czy wszystkie osoby już otrzymujące świadczenia mają do tego prawo?

- Nie. Prawo do przeliczenia mają wyłącznie osoby, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru pozostawały w stosunku pracy, a nie miały możliwości udowodnienia wysokości zarobków. Zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2009 r. za taki okres przyjmowane było wynagrodzenie zerowe. Od nowego roku sytuacja uległa zmianie. Zgodnie z ustawą z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS osoba, która zgłosiła wniosek o świadczenie i udowodniła, że pozostawała w stosunku pracy, ale nie może przedstawić dowodów potwierdzających wysokość zarobków - zamiast zerowego wynagrodzenia może mieć przyjęte minimalne wynagrodzenie pracowników, obowiązujące w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia. Kwotę minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się również za okresy, w których pracownik pozostający w stosunku pracy pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

• Czy tak samo będzie w przypadku pracowników pracujących na 1/2 etatu?

- Nie. Minimalne wynagrodzenie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru będzie przyjmowane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz do okresu pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym. Na przykład pracownik, który pracował na 1/2 etatu, będzie miał za ten okres przyjętą podstawę ustaloną od 1/2 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie. Może zdarzyć się też, że wysokości osiągniętego wynagrodzenia nie może udowodnić pracownik, który pozostawał w zatrudnieniu przez niepełny miesiąc. W takim przypadku ZUS obliczy minimalne wynagrodzenie za okres pozostawania w stosunku pracy. Przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za okres krótszy niż miesiąc ZUS podzieli to wynagrodzenie przez faktyczną liczbę dni miesiąca, a następnie pomnoży przez liczbę dni, w których pracownik pozostawał w stosunku pracy.

• Nie wszyscy emeryci i renciści skorzystają jednak z takiego przeliczenia?

- Z takiej możliwości nie skorzystają pracownicy, którzy przebywali na bezpłatnym urlopie. Także ZUS nie przyjmie minimalnego wynagrodzenia za okresy pozostawania bez pracy, które zostały zaliczone jako okresy ubezpieczenia osobie przywróconej do pracy na podstawie wyroku sądu albo za okresy podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu niż ubezpieczenie pracownicze.