- Rekompensata będzie dodatkiem do kapitału początkowego. Będzie ona ustalana osobom pracującym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze urodzonym po 31 grudnia 1948 r. Z ustawy wynika, że z takiego prawa skorzystają tylko ubezpieczeni (w większości pracownicy), którzy przed 1 stycznia 2009 r. wykonywali przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dodatkowo, z wzoru określającego sposób ustalenia rekompensaty, jednoznacznie wynika, że wpływ na wysokość rekompensaty będzie miał zarówno wiek osoby ubezpieczonej w dniu 31 grudnia 2008 r., jak i staż pracy. I to zarówno ogólny staż pracy, jak też staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Rekompensata nie zostanie jednak ustalona dla osób, którym już ustalono prawo do emerytury wcześniejszej w wieku niższym niż 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze oraz ustalono prawo do emerytury pomostowej.

• W jaki sposób będzie liczony staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

- Do 15-letniego okresu pracy, wymaganego do ustalenia rekompensaty, uwzględniane będą tylko takie okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w których praca taka była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu okresów tej pracy pomijane będą okresy niewykonywania pracy, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

• Kiedy zainteresowany dowie się o wysokości dodatku do kapitału początkowego?

- Rekompensata będzie ustalana po złożeniu wniosku o nową emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez osobę mającą 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna). Osoba, która będzie ubiegać się o przyznanie nowej emerytury z FUS, powinna przedłożyć dokumentację potwierdzającą wykonywanie przed dniem 1 stycznia 2009 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli wcześniej dokumentacja taka nie została przedłożona organowi rentowemu, która została uwzględniona w podstawie obliczania nowej emerytury. Informacja o wysokości ustalonej rekompensaty będzie podana w decyzji przyznającej nową emeryturę.