Wyjaśnia ekspert EWA BEDNAREK, radca prawny z Pactum Kancelarii Prawnej E. Bednarek

Pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu wlicza się poprzednie zatrudnienia. W przypadku opisanym przez czytelniczkę miało miejsce podpisanie trzech umów z tym samym pracodawcą. Były to umowy o pracę, chociaż każda z nich miała inny charakter. Pierwsza była umową na okres próbny, druga umową na czas określony, a trzecia na czas nieokreślony. W sumie na ich podstawie czytelniczka była zatrudniona dłużej niż sześć miesięcy. Można więc stwierdzić, że warunek dotyczący sześciomiesięcznego zatrudnienia w jej przypadku został spełniony.

NASZA REKOMENDACJA

Przy ustalaniu sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do urlopu wychowawczego bierze się pod uwagę nie tylko umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, ale także umowy na okres próbny i czas określony.

Podstawa prawna

• Art. 186 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).