Przed podpisaniem umowy o prowadzenie IKE powinniśmy dokonać wyboru grupy instytucji, w której zdecydujemy się szukać konkretnej firmy do podpisania umowy. Kierujemy się przy tym głównie preferencjami co do poziomu akceptowanego ryzyka oraz własnej aktywności w zarządzaniu środkami zgromadzonymi na takim koncie.

Nim jednak złożymy podpis na samej umowie, musimy dopełnić kilku czynności formalnych. Przede wszystkim przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE powinniśmy złożyć oświadczenie, że nie gromadzimy już środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonaliśmy wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego. Jeśli zaś osiągnęliśmy w momencie podpisywania umowy wiek 55 lat, w oświadczeniu dodatkowo potwierdzamy, że nie dokonaliśmy w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE.

Natomiast gdy będziemy zawierali nową umowę o IKE, by tam przetransferować wcześniej zgromadzone środki (a jednocześnie zlikwidować poprzednie konto), musimy złożyć oświadczenie, że dokonamy wypłaty transferowej i podać nazwę instytucji, w której posiadamy IKE.

W umowie o prowadzenie IKE możemy wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku naszej śmierci. Dyspozycja taka może być zresztą w każdym czasie zmieniona. Jeżeli wskażemy kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po śmierci, a nie oznaczymy ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 100 proc., uważa się, że udziały tych osób są równe. Warto przy tym wiedzieć, że wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKE wchodzą do spadku, z wyjątkiem gdy umowa o prowadzenie IKE została zawarta z zakładem ubezpieczeń.