W tym roku Wszystkich Świętych wypada w sobotę, czy za ten dzień muszę dać pracownikom wolne w innym terminie? W tym miesiącu jest jeszcze jedno święto - 11 listopada. Jak obliczyć nominalny czas pracy?

Tak. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Wynika to za art. 130 kodeksu pracy. W związku z tym, że w listopadzie mamy do czynienia aż z dwoma świętami (1 listopada, 11 listopada) wymiar czasu pracy listopadzie musi być zmniejszony o 16 godzin.

Aby obliczyć nominalny czas pracy (wymiar czasu pracy) w listopadzie (miesięczny okres rozliczeniowy), należy:

• liczbę tygodni przypadającą w tym czasie pomnożyć przez 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy (np. 4 x 40 = 160),

• następnie liczbę dni po pełnych tygodniach okresu rozliczeniowego pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku pomnożyć przez 8-godzinną normę dobową (w listopadzie nie ma takich dni - czyli 0 x 8 = 0)

• dodać otrzymane wielkości (160 + 0 = 160)

• od otrzymanego wyniku odjąć 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela - w listopadzie są dwa takie święta 1 i 11 listopada (np. 160 - 16 = 144)

Z wyliczeń tych wynika, że w miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym listopad będą do przepracowania 144 godzin, czyli 18 dni roboczych. W firmach, w których soboty są dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a tych jest zdecydowana większość, zapewnienie właściwego wymiaru czasu pracy wymaga wskazania jeszcze jednego dnia wolnego od pracy (w zamian za 1 listopada).

Pracownik ma bowiem prawo zarówno do dni wolnych z tytułu świąt wymienionych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28), jak i do dni wolnych wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy - jeśli więc święto wypada właśnie w takim dniu, pracodawca musi dać pracownikowi dzień wolny w innym terminie.

Pracodawca powinien to zrobić do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli obowiązuje go miesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny pracownik powinien otrzymać jeszcze w listopadzie, jeśli dłuższy - może to nastąpić w innym miesiącu wchodzącym w skład okresu rozliczeniowego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 130 par. 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28).