Ze względu na rodzaj produkcji firma musi działać 24 godziny na dobę. Także w nocy z 25 na 26 października kilku pracowników będzie musiało wykonywać swoje obowiązki. Jak rozliczyć ich czas pracy? Czy muszę zapłacić im za dłuższą pracę?

Tak. Zmiana czasu z letniego na zimowy wiąże się z koniecznością cofnięcia zegarków o godzinę z 3.00 na 2.00. Oznacza to, że pracownik wykonujący w tym czasie pracę będzie w firmie o godzinę dłużej, zamiast ośmiu godzin - dziewięć.

W marcu, przy przejściu z czasu zimowego na letni, będzie sytuacja odwrotna. Wskazówki zegarków przesuniemy do przodu, co skróci czas przebywania w pracy pracowników zatrudnionych w nocy. Zamiast ośmiu godzin będą pracować tylko siedem.

Obie te sytuacje wymagają innego zachowania pracodawcy. W październiku pracodawca musi zapłacić pracownikowi za dodatkową pracę.Wynika to z art. 80 kodeksu pracy stanowiącego, że za pracę wykonaną pracownikowi należy się wynagrodzenie. Należy podkreślić, iż to, że pracownik będzie świadczył pracę nie przez osiem, a przez dziewięć godzin oznacza, że przekroczy on dobową normę czasu pracy. A za pracę w nadgodzinach pracownik ma prawo do wynagrodzenia wraz z dodatkiem z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (50 proc. lub 100 proc., w przypadku gdy godziny te przypadają w porze nocnej, niedzielę lub święto niebędące dla pracownika dniami pracy oraz w dni wolne udzielone pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto).

W sytuacji zaś, gdy na skutek zmiany czasu z zimowego na letni pracownik świadczący pracę np. w godzinach od 22.00 do 6.00 wykonywać będzie swoje obowiązki faktycznie przez siedem, a nie osiem godzin, praca w takim niższym dobowym wymiarze spowoduje niewypracowanie przez niego obowiązującego go w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy. Za tę jedną tzw. niedopracowaną godzinę pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie przestojowe.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 80, art. 1511 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 3 ustawy z 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 144).

Par. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008 (Dz.U. nr 45, poz. 418).