Sprawa dotyczy sytuacji, gdy w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego wystąpi zdarzenie, w związku z którym przysługuje urlop okolicznościowy. Śmierć bliskiego członka rodziny uzasadnia jego udzielenie, ale nie w sytuacji, gdy zdarzenie nastąpi w trakcie korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 166 kodeksu pracy zdarzeniem powodującym przerwanie urlopu wypoczynkowego, a także konieczność oddania niewykorzystanej jego części w innym terminie jest choroba, odizolowanie w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych lub urlop macierzyński. Jest to katalog zamknięty. Do zdarzeń tych nie zalicza się wystąpienia okoliczności uzasadniającej zwolnienie od pracy, takiej jak zgon brata.

Po zakończonym urlopie wypoczynkowym pracodawca także nie ma obowiązku udzielić zwolnienia od pracy, ponieważ przysługuje ono w związku z okolicznością, w dniu jej wystąpienia lub w bardzo bliskim terminie. Urlop okolicznościowy ma szczególny charakter i nie można traktować go jak dodatkowego dnia wolnego, który w razie jego niewykorzystania uprawnia do odebrania go w innym czasie.

Jeśli jednak pracownik wykaże, że wykorzystanie przysługującego zwolnienia od pracy w późniejszym terminie jest uzasadnione, należy takiego zwolnienia udzielić. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. jeżeli pogrzeb odbył się w dniu przypadającym po zakończeniu urlopu wypoczynkowego.

Co ważne, istnieje jeszcze możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. W sytuacji gdyby zgon osoby bliskiej nastąpił w dniu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego albo niedługo przed nim, wówczas pracownik może się domagać przesunięcia terminu rozpoczęcia wypoczynku i wykorzystać wcześniej urlop okolicznościowy.