Jeśli uprawniony pracownik – ojciec wychowujący dziecko złoży prawidłowy pisemny wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego, pracodawca musi go uwzględnić. Powinien on zostać złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Dodatkowo można z niego skorzystać tylko do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, a w przypadku ojców adopcyjnych – przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie (ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia albo 10. roku życia dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

Uprawnienia pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim zrównane są z tymi przewidzianymi dla rodzica korzystającego z urlopu macierzyńskiego, o czym stanowi art. 1823 par. 3 k.p. Na urlopie ojcowskim obowiązuje ochrona przed zwolnieniem na tych samych zasadach, które dotyczą pracownic w ciąży i korzystających z urlopu macierzyńskiego (analogiczne zastosowanie przepisów wskazanych w art. 177 k.p.). Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie w tym czasie umowy o pracę z pracownikiem ojcem wychowującym dziecko poza sytuacją likwidacji lub upadłości pracodawcy. Z literalnej wykładni odpowiedniego stosowania art. 177, w przeciwieństwie do art. 1861 k.p. regulującego urlop wychowawczy wynika, iż ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy nie obowiązuje jednak w okresie między przedstawieniem wniosku o udzielenie urlopu a jego rozpoczęciem. Pracodawca mógłby złożyć pracownikowi w tym czasie wypowiedzenie, ale powinien liczyć się z ryzykiem zarzutu o dyskryminację.

W omawianym przypadku odpowiednio stosuje się również art. 163 par. 3 k.p., zgodnie z którym pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim, jeżeli otrzyma taki wniosek. W rezultacie, w przypadku zawnioskowania przez pracownika o urlop ojcowski, a następnie o urlop wypoczynkowy, istotnie wydłuża się okres chroniący go przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem.