Od początku tego roku w związku z wejściem w życie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej ustawa o pieczy zastępczej) zmienione zostały niektóre przepisy regulujące procedurę starania się o przysposobienie dziecka, a prowadzone przez powiaty ośrodki adopcyjno-opiekuńcze zostały zastąpione przez finansowane z budżetu i podlegające pod marszałków województw ośrodki adopcyjne. To do ich zadań należy kwalifikacja dzieci, które mogłyby zostać przysposobione, oraz znalezienie właściwej ze względu na ich potrzeby rodziny. W przypadku gdy do ośrodka zgłoszą się osoby chętne do adopcji, to w ramach obowiązującej procedury muszą m.in. odbyć szkolenie przygotowujące je do przyjęcia dziecka.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kwalifikacji wstępnej

Wywiadu adopcyjnego

Zakresu tematycznego szkolenia

Ile czasu ma ośrodek adopcyjny na zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia

Czy osoby prowadzące szkolenia muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

Możliwości przysposobienia brata adoptowanego dziecka

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie szkolenie musi ukończyć rodzic starający się o adopcję dziecka.