Czy prezes ograniczy swoją odpowiedzialność?

Przedsiębiorstwo państwowe w wyniku komercjalizacji zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Dawny dyrektor firmy został jej prezesem. Na swojego zastępcę, na podstawie umowy o pracę, zatrudnił młodego absolwenta uczelni technicznej. Problemy ze zdobyciem zamówień spowodowały, że przez kilka lat zakład zalegał z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne. W czasie kontroli ZUS okazało się, że należności z tego tytułu przekroczyły kwotę 2 mln zł. Prezes firmy nie czekając na decyzję organu rentowego, wyjechał z Polski. Czy w takiej sytuacji wiceprezes firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie odpowiadał za zaległości wobec ZUS tylko do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia?

Czy od decyzji przysługuje odwołanie

Członek zarządu spółki zrezygnował z dalszego nią zarządzania i przeszedł na emeryturę. Dwa lata później kontrola ZUS stwierdziła, że firma od trzech lat zalega z opłacaniem składek. Zakład domagał się od byłego prezesa, już przebywającego na emeryturze, opłacenie składek za cały okres 36 miesięcy. Emeryt po sprawdzeniu dokumentów posiadanych w prywatnym archiwum stwierdził, że ZUS niesłusznie domaga się od niego pieniędzy. Czy może odwołać się od takiej decyzji Zakładu?

Czy zarząd odpowiada za brak wniosku o upadłość

Prezes firmy mającej problemy ze sprzedażą swoich produktów doprowadził ją do bankructwa. Nim jednak zdecydował się na ogłoszenie upadłości, było za późno i sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Zaległości z tytułu opłacania składek spowodowały, że ZUS podjął próby egzekucji zaległości z konta bankowego spółki. Okazało się jednak, że firma nie ma żadnych pieniędzy. Czy członek zarządu, który nie dopełnił swoich obowiązków, nie ogłaszając upadłości firmy w odpowiednim czasie, musi zapłacić zaległe składki?

Czy były prezes nie odpowiada za długi

Prezes firmy przez dwa lata wypłacając sobie i swojemu zastępcy wynagrodzenie, nie odprowadzał składek na ubezpieczenie społeczne. Kiedy członkowie zarządu doliczyli się, że wysokość zadłużenia wobec ZUS jest znaczna, wykreślili spółkę z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Już po tym fakcie egzekucja zaległych składek z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Prezes wniósł odwołanie od decyzji ZUS nakazującej mu zapłacenie zaległych składek, twierdząc, że firma ta już nie istnieje. Czy z tego powodu nie zapłaci zaległych składek?

Czy ZUS musi udowodnić brak możliwości egzekucji

Prezes firmy obuwniczej doprowadził do zadłużenia zarządzanego przedsiębiorstwa. W efekcie tego przez kilka lat nie płacił składek na ubezpieczenie społeczne i wyprzedawał majątek firmy. Czy ZUS może się domagać zaległych składek z jego prywatnego majątku, jeśli przedsiębiorstwo już nic nie posiada?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem za dług wobec ZUS.