Zgodnie z art. 30 par. 5 k.p. w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pracownik ma na to 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264 k.p.) Piśmiennictwo prawa pracy wskazuje, że z zestawienia tych przepisów wynikają istotne obowiązki dla pracodawców. Pouczenie o prawie do odwołania powinno wskazywać termin na wniesienie odwołania, jak również szczegółowo sąd, do którego odwołanie może być złożone wraz z podaniem jego adresu. Samo powtórzenie przepisów kodeksu pracy czy też ogólne pouczenie o istnieniu takiego uprawnienia pracownika nie jest wystarczające. Pracodawca musi dokonać pouczenia na tyle konkretnie, by pracownik miał możliwość skierowania odwołania do sądu. Co ważne, brak pouczenia o prawie do wniesienia odwołania do sądu stanowi co prawda naruszenie art. 30 par. 5 k.p., ale uzasadnia jedynie wniosek pracownika o przywrócenie terminu na jego wniesienie na podstawie art. 265 k.p. Innymi słowy, brak pouczenia nie powoduje, że wypowiedzenie jest bezskuteczne.

Podstawa prawna

Art. 30 par. 5, art. 264 par. 1, art. 265 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Piotr Bocianowski, z Kancelarii Radcy Prawnego Sylwii Puzynowskiej Kancelarii Prawa Pracy