Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, w odróżnieniu od porozumienia, jest oświadczeniem jednostronnym. Na mocy artykułu 300 kodeksu pracy stosuje się tutaj wymogi dla oświadczeń woli wskazane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 61 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Pracodawca składający pracownikowi wypowiedzenie ma więc jedynie obowiązek zapewnienia możliwości zapoznania się pracownika z jego treścią. Skoro pracownik odmawia pokwitowania odbioru wypowiedzenia, które jest wręczane na przykład na spotkaniu, to warto z tego faktu sporządzić notatkę na wypowiedzeniu. Odmowa nie powoduje jednak, że wypowiedzenie jest bezskuteczne.

Podstawa prawna

Art. 30 par. 5, art. 264 par. 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 61 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Piotr Bocianowski, z Kancelarii Radcy Prawnego Sylwii Puzynowskiej Kancelarii Prawa Pracy