W takim przypadku zmiana zakresu obowiązków pracownika może być potraktowana jako dorozumiana zmiana treści stosunku pracy (na podstawie art. 60 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jeżeli po upływie trzymiesięcznego okresu wykonywania innych obowiązków na podstawie art. 42 par. 4 k.p. pracownik nadal je wykonuje i sytuację tę akceptuje, to można przyjąć, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010 r., I PK 155/09).

Podstawa prawna

Art. 60 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w związku z art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21 poz. 94 z późn. zm.).