Co do zasady, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2012 roku jest to kwota 1500 zł. Wyjątkiem jest wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, które nie może być niższe niż 80 proc. wysokości płacy minimalnej (art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

Przy ustaleniu, czy wynagrodzenie pracownika odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, sumuje się wszystkie składniki, które pracownik otrzymuje w danym miesiącu, a które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny. W świetle art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się bowiem przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Przy obliczaniu wysokości przysługującemu pracownikowi wynagrodzenia nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych należą m.in. dodatki za staż pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy oraz premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe. Mając na uwadze powyższe, do wynagrodzenia zasadniczego pracownika należy zaliczyć również premie oraz dodatek za staż pracy. Po zsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenie pracownika przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.