Czy wiek osoby chorej ma wpływ na staż

Ubezpieczony przeszedł poważny zawał. Od ponad roku nie pracował, utrzymywał się najpierw z wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę, następnie z zasiłku chorobowego i wreszcie świadczenia rehabilitacyjnego. Czy aby mógł otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, musi udowodnić posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego?

Zasadą jest, że im ktoś jest starszy, tym powinien mieć dłuższy staż emerytalny, aby móc skutecznie starać się o rentę. I tak, warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął łącznie co najmniej:

● 1 rok, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

● 2 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,

● 3 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,

● 4 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,

● 5 lat, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Okres, o którym mowa w ostatnim przypadku, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tych lat nie wlicza się jednak pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. Jeżeli ubezpieczony nie ma wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, to i tak prawo przewiduje, że w pewnych sytuacjach uznaje się, iż będzie on miał wymagany staż. Tak jest, gdy został zgłoszony do ubezpieczenia przed 18. rokiem życia albo w ciągu sześciu miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi sześciu miesięcy okresy ubezpieczenia.

Podstawa prawna

Art. 58 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Czy brak sprzeciwu pozbawi prawa do renty

Ubezpieczony nie zgodził się z ustaleniem lekarza co do tego, że jego niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem samochodowym, który zdarzył się po 18 miesiącach od daty ustania ubezpieczenia. ZUS wydał decyzję odmawiającą mu prawa do renty. Mimo to zainteresowany nie wniósł sprzeciwu od orzeczenia lekarza. Postanowił się jednak odwołać do sądu i podniósł zarzut co daty powstania niezdolności do pracy. Czy niewniesienie sprzeciwu będzie przeszkodą rozpoznania sprawy przez sąd ?

Czy renta zależy tylko od wystąpienia choroby

Ubezpieczony od ponad pięciu lat cierpi na cukrzycę, w tym czasie miał też dwa zawały. Jego kardiolog powiedział mu, że nie może wykonywać pracy. Czy jego pisemna opinia wystarczy do tego, aby otrzymał rentę?

Czy dla uzyskania renty ważny jest staż ubezpieczenia

43-letnia kobieta, legitymująca się 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym zgłosiła w marcu 2011 r. wniosek o rentę. Do czerwca 2009 r. otrzymywała ona zasiłek dla bezrobotnych, a potem nie podjęła żadnej pracy. Przed pobieraniem zasiłku przepracowała 11 lat. Lekarz orzecznik stwierdził, iż jest ona całkowicie niezdolna do pracy. Jako datę powstania tej niezdolności wskazał marzec 2011 roku, zatem czas po upływie 18 miesięcy od ustania pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Czy kobieta otrzyma rentę?

Czy 30-latek z krótkim stażem dostanie rentę

34-letni mężczyzna 21 listopada 2011 r. zgłosił wniosek o rentę. Lekarz orzecznik stwierdził, iż niezdolność do pracy u ubezpieczonego powstała 1 czerwca 2009 r. Zainteresowany udowodnił następujące okresy składkowe i nieskładkowe: od 1 lipca 1998 r. do 31 grudnia 1999 r. (umowa o pracę – 1 rok 6 miesięcy), od 1 stycznia 2000 r. do 30 września 2002 r. (prowadzenie pozarolniczej działalności – 2 lata 9 miesięcy), od 1 października 2002 r. do 30 września 2007 r. (studia wyższe – 5 lat), od 1 lutego 2008 r. do 31 lipca 2009 r. (umowa o pracę – 1 rok 6 miesięcy). Czy ubezpieczony otrzyma rentę?

Czy wypadek uzasadnia przyznanie renty

Ubezpieczony po skończeniu liceum przepracował tylko pół roku, gdyż uległ wypadkowi w drodze do pracy. Czy ZUS da mu rentę mimo tak krótkiego stażu pracy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie warunki musi spełnić ubezpieczony, aby otrzymać rentę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.