Pierwsza wątpliwość dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Niektórzy uważają, że jest to każdy egzamin kończący szkolenie, mające na celu zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności (np. certyfikat językowy). Taka interpretacja jest jednak zbyt szeroka i nie znajduje uzasadnienia w wykładni systemowej art. 1032 par. 1 k.p. Przepis ten wyraźnie odwołuje się do egzaminów z art. 9 ustawy o systemie oświaty. W związku z tym pojęcie „egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe” powinno obejmować wyłącznie egzaminy kończące pewne fazy edukacji wskazane w tej ustawie. Tylko w takich przypadkach powinien przysługiwać urlop. Potwierdza to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kolejne kontrowersje dotyczą opinii MPiPS, że urlop szkoleniowy przysługuje w przypadku studiów podyplomowych. Ministerstwo dotychczas powoływało się na par. 8 rozporządzenia z 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów (...), zgodnie z którym warunkiem uzyskania świadectwa studiów podyplomowych mogło być złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. Opinia ta spotkała się z krytyką. Wskazywano, że studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa, a nie dyplomu, w związku z czym pojęcia „praca dyplomowa” i „egzamin dyplomowy” są nieadekwatne.

Spór został rozstrzygnięty wraz z wejściem w życie 1 października 2011 r. nowego rozporządzenia MNiSW z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. Pojęcia „praca dyplomowa” i „egzamin dyplomowy” zostały zastąpione pojęciami „praca końcowa” i „egzamin końcowy”. Obecnie nie ma zatem wątpliwości, że pracodawca nie ma obowiązku udzielać urlopu w przypadku studiów podyplomowych.