Oprócz gmin zakładać żłobki i kluby dziecięce mogą również osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Właściciele takich prywatnych placówek, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe, poza opłatami pobieranymi od rodziców, pieniądze na ich prowadzenie, mogą otrzymać na ten cel dotację z gminy. Muszą jednak sprawdzić, czy dany samorząd udziela dofinansowania, bo ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (zwana żłobkową) nie nałożyła na nie takiego obowiązku – wspierania prywatnych instytucji opieki. Jeżeli gmina zdecyduje się na udzielanie wsparcia, to jego wysokość oraz zasady udzielania muszą być określone w uchwale podjętej przez radnych

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Warunków lokalowych

Wpisu do rejestru

Czy gmina przyzna dotacje na dziecko przebywające w żłobku, a nie na założenie placówki

Czy samorząd może uzależnić przyznanie dofinansowania od miejsca zamieszkania dziecka

Czy kryterium udzielenia dotacji może być wymóg zatrudnienia rodziców dziecka

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może otrzymać dotacje na prowadzenie prywatnego żłobka.