Premia za wykonanie określonych zadań jest zwykle skonstruowana tak, że jest to określony procent od wysokości rocznego wynagrodzenia (np. 20 proc. rocznego wynagrodzenia brutto). Zadania są określane zwykle co roku i mogą zarówno obejmować cele indywidualne, jak i uzależniać wypłatę premii od wyników finansowych spółki lub grupy kapitałowej. W wyroku z 22 listopada 2001 r. (I PKN 691/00) Sąd Najwyższy dopuścił możliwość wypłaty premii w sytuacji, gdy zadania te wykonane są tylko częściowo. Pomimo niewykonania zadania w całości SN nakazał wypłatę premii w zmniejszonej wysokości. W omawianej sprawie pracownik opracował proszek chemiczny do produkcji, jednak nie uzyskał zakładanych przez pracodawcę wyników sprzedaży tego produktu. Drugi wynalazek, który opracował, w ogóle nie został dopuszczony do produkcji.

Pracodawca wykazywał, że na pracowniku ciążył obowiązek prowadzenia marketingu w celu uzyskania zakładanych, a nieosiągniętych wyników sprzedaży proszku. Pomimo to sąd zwrócił uwagę na prawo pracownika do otrzymania godziwego wynagrodzenia, w tym premii, oraz na zasadę ekwiwalentności pracy i wynagrodzenia za nią. Sąd opisał dwie sytuacje. Pierwsza, gdy są wyznaczone zadania premiowe, których realizacja ma dla pracodawcy sens tylko wtedy, gdy nastąpią one w określonym czasie i w określonej skali. Jeśli te zadania nie zostaną zrealizowane, to pracownik nie ma w ogóle prawa do premii. Druga sytuacja to taka, w której zadanie premiowane zrealizowane po wyznaczonym czasie lub w niepełnym rozmiarze zachowuje dla pracodawcy taką samą lub zmniejszoną doniosłość. Tak było w omawianej sprawie. Realizacja zadania na poziomie 50 proc. nie spowodowała wycofania się pracodawcy z produkcji i sprzedaży proszku, gdyż kontynuował ją. Dlatego też sąd uznał, że pracownikowi należy się premia w wysokości odpowiednio zmniejszonej do stopnia zrealizowanego zadania.