Firmy mogą przyjąć na praktykę bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych. Jest ono realizowane na podstawie umowy zawieranej między dyrektorem powiatowego urzędu pracy a pracodawcą lub dyrektorem a pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. W wielu przypadkach firmy same muszą opracować plan szkolenia praktykanta. W trakcie praktyki bezrobotny realizuje program kursu ukierunkowany na nabywanie nowych umiejętności i zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Musi on mieć kwalifikacje do nauki zawodu.

Przygotowanie zawodowe dorosłych może odbywać się w dwóch formach:

● praktycznej nauki zawodu dorosłych, umożliwiającej osobie bezrobotnej uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika

● przyuczenia do pracy dorosłych, pozwalającego zdobyć wybrane kwalifikacje zawodowe lub umiejętności niezbędne do wykonywania określonych zadań.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa czas trwania praktyk. I tak praktyczna nauka zawodu może trwać minimalnie 12 miesięcy, maksymalnie do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy – od trzech do sześciu miesięcy. Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać maksymalnie 40 godzin zegarowych tygodniowo i 8 godzin dziennie. Nie może się odbywać w niedziele i święta oraz w porze nocnej. 

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zatrudnić bezrobotnego w ramach przygotowania zawodowego dorosłych.
W pełnej wersji artykułu:
- Wniosek do urzędu
- Konieczne dokumenty
- Korzyści dla firmy
- Obowiązki przedsiębiorcy