Czy ZUS wypłaci zawieszoną emeryturę

Pracownik ze względów rodzinnych zrezygnował z pracy u dotychczasowego pracodawcy. Właściciel firmy poprosił go jednak, aby ten wykonywał swoje obowiązki do końca grudnia 2011 r. Pracownik zgodził się na takie rozwiązanie. Pracodawca wystawił mu zaświadczenie do ZUS, w którym podał, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpi 31 grudnia 2011 r. Zakład zignorował taki dokument, zawieszając wypłatę emerytury począwszy od 1 października. Czy ZUS wznowi pracownikowi świadczenia?

Czy emeryt w USA otrzyma świadczenie

Polak mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku ukończył 65 lat. Obecnie pracuje w amerykańskiej prywatnej firmie, której właściciel nie chciał go zwolnić z pracy na jeden dzień, aby ten pobierał emeryturę z ZUS. Czy takiej osobie nadal będzie wypłacane świadczenie?

Czy ZUS musi wydać decyzję zawieszającą

Urzędnik od 1 stycznia 2010 r. pobierał świadczenie, jednocześnie kontynuując pracę u dotychczasowego pracodawcy. Ze względu na to, że nabór na zajmowane przez niego stanowisko jest przeprowadzany w drodze konkursu, ubezpieczony podjął decyzję o kontynuowaniu zatrudnienia i zrezygnowaniu z emerytury. Zakładał bowiem, że jego szanse na ponowne podjęcie tej pracy są znikome. Z tego też powodu do końca września nie dostarczył do ZUS świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy. Czy ZUS nie zapłaci świadczenia?

Czy trzeba zapłacić za odwołanie

Pracodawca wystawił pracownikowi zaświadczenie potwierdzające zwolnienie z pracy z dniem 30 września. Dokument ten jednak został wysłany listem poleconym do ZUS późnym wieczorem już po zamknięciu jednostki. Z tego powodu ubezpieczony nie otrzyma terminowo emerytury, bowiem ZUS już wydał decyzję wstrzymującą wypłatę świadczenia. Czy osoba zainteresowana złożeniem odwołania musi ponieść z tego tytułu jakieś opłaty?

Czy emeryt może się odwołać od decyzji

Ubezpieczony przeszedł na emeryturę w grudniu 2009 roku, jednocześnie kontynuując zatrudnienie. Po wejście w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek zwolnienia się z pracy przed pobraniem pierwszego świadczenia z ZUS, ustalił z właścicielem firmy, że rozwiąże stosunek pracy na dzień 30 września 2011 r. Jednocześnie pracodawca zobowiązał się do ponownego przyjęcia ubezpieczonego od 3 października. Zainteresowany dostarczył do ZUS świadectwo pracy, lecz zakład nie czekając na ten dokument wcześniej zawiesił mu wypłatę emerytury. Czy ubezpieczony może odwołać się od tej decyzji?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Co mają zrobić osoby, którym ZUS zawiesił emeryturę
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania: