1 O refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń ma prawo wystąpić do OHP pracodawca, który zamierza zatrudnić takie osoby w zawodach określonych przez samorząd województwa. Co to znaczy: zamierza? Czy pracodawca powinien w jakiś sposób potwierdzić, że przyjmie do pracy konkretne osoby, i je wskazać z imienia i nazwiska? Czy tylko wystarczy deklaracja takiego zamiaru?

2 Ile obecnie wynosi refundacja i czy pracodawca może wypłacać młodocianym wynagrodzenia wyższe niż kwoty refundowane?

3 W przypadku młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, termin na złożenie wniosku o refundację mija 15 listopada, a wystąpić o nią może także w imieniu pracodawcy organizacja zrzeszająca pracodawców. Czy do tego jest potrzebne pełnomocnictwo albo inna forma upoważnienia?

4 Przepisy nie określają terminów wypłaty refundacji. Jak często są one możliwe – co miesiąc czy rzadziej?

5 Prawo wymaga składania przez pracodawców po pierwsze wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, a po drugie – wniosku o ich refundację. Zawarcie umowy o refundację nie stanowi zatem podstawy do wypłacenia pracodawcy przyznanego mu dofinansowania. Należy składać w tej sprawie wnioski. Jak często?

6 Umowa dotycząca refundacji obejmuje okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe, do dnia jego zakończenia. Wyobraźmy sobie, że ono się przedłuży – młodociany nie będzie mógł go zakończyć w normalnym terminie np. z powodu długo trwającej choroby. Co to oznacza dla pracodawcy? Nie otrzyma refundacji na wypłatę wynagrodzeń dla takiej osoby?

7 Według określonego w przepisach wzoru umowy o refundację w razie nieprzestrzegania przez pracodawcę jej warunków OHP może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zobowiązać pracodawcę do zwrotu całości lub części refundowanych kwot. Czy jest to zwrot oprocentowany?

8 We wniosku o zawarcie umowy o refundację pracodawca składa deklarację, że po zakończeniu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników będzie ich nadal zatrudniać na umowę o pracę przez co najmniej 6 miesięcy. Co powinien zrobić pracodawca, jeśli przed upływem tego okresu młodociany pracownik będzie chciał odejść z pracy sam, bo np. ktoś inny zaproponuje mu angaż?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania