Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę uregulowana została precyzyjnie w przepisach kodeksu pracy. Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy (pracodawcy lub pracownika), którego celem jest rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Okres ten oblicza się w pełnych tygodniach lub miesiącach, skutkiem czego okres wypowiedzenia obliczany w tygodniach kończy się zawsze w sobotę, a okres wypowiedzenia obliczany w miesiącach upływa w ostatnim dniu miesiąca.

Strony stosunku pracy w umowie o pracę nie mogą przewidzieć okresów wypowiedzenia krótszych niż te wynikające z prawa pracy. Postanowienie takie, jako mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia kodeksu pracy, byłoby nieważne. Nie jest jednak wykluczone, aby po złożeniu przez pracownika wypowiedzenia lub też w samym dokumencie wypowiedzenia złożył on wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie jest związany takim wnioskiem, co oznacza, że może nie wyrazić zgody i żądać od pracownika świadczenia pracy w całym okresie wypowiedzenia, aż do jego upływu. Jeśli natomiast pracodawca wyrazi zgodę, wówczas umowa o pracę rozwiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony. Nie będzie wtedy miała zastosowania reguła, iż okres wypowiedzenia upływa w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca – stronom przysługuje prawo do dowolnego wskazania daty zakończenia ich współpracy. Porozumienie stron co do skrócenia okresu wypowiedzenia nie oznacza jednak automatycznej zmiany trybu rozwiązania umowy. Trybem, w jakim dochodzi do rozwiązania umowy, który wskazany będzie w świadectwie pracy, nadal pozostać może wypowiedzenie umowy przez pracownika, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej i uzgodnią, iż cała umowa o pracę jest rozwiązywana za porozumieniem stron. Można w takich okolicznościach przyjąć, iż zawarcie porozumienia anuluje skutki złożenia przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę.

not. MJ