Konstytucja zapewnia każdemu wolność religii, obejmującą m.in. swobodę jej wyznawania według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Nikt nie może być zobowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

W myśl art. 194 kodeksu karnego ten, kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Mniejszości wyznaniowe: Jak uzyskać zwolnienie z pracy na czas obchodzenia świąt religijnych
W pełnej wersji artykułu:
- Przepisy o równym traktowaniu w miejscu pracy
- Kiedy pracownik ma prawo do odszkodowania
- Dni ustawowo wolne od pracy
- Uprawnienia mniejszości wyznaniowych
- Status związku wyznaniowego
- Połączenie i ponowny podział
- Prawa pracowników prawosławnych, mariawitów, ewangelików, baptystów, zielonoświątkowców, Adwentystów Dnia Siódmego i członków gmin żydowskich